[Pályázatok] Pályázat gyermekjóléti alapellátások, prevenciós programok, és gyermekvédelmi szakellátásokra

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Május. 21., P, 08:09:27 CEST


Témakör: Szociális munka

Cím:  Pályázat gyermekjóléti alapellátások, prevenciós programok, és
gyermekvédelmi szakellátásokra
Kiíró: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Határidő: 2004. 06. 13.
Pályázhat: Pályázhatnak önkormányzatok, illetve egyházi és egyéb "a
költségvetési törvény 34. §-ának (1) bekezdése szerinti" nem állami
szervezetek, valamint ezek intézményei.
-------------------------
A pályázat célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a
továbbiakban: Szt.) szereplő család- és gyermekvédelmi feladatok
megvalósításának támogatása.
A pályázat a helyi önkormányzatoknak, valamint a család- és gyermekvédelmi
közfeladatok ellátását vállaló nem állami szervezeteknek kíván segítséget
nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó családsegítési feladatok,
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások minél
hatékonyabb kiépítéséhez, a meglévő intézmények korszerűsítéséhez és a
szolgáltatások fejlesztéséhez.
A pályázati támogatáshoz elnyerhető egyszeri hozzájárulás elsősorban a
szakmai feladatellátáshoz szükséges felhalmozási és kivételesen működési
célú kiadásokhoz igényelhető.
Pályázhatnak önkormányzatok, illetve egyházi és egyéb "a költségvetési
törvény 34. §-ának (1) bekezdése szerinti" nem állami szervezetek, valamint
ezek intézményei.
Nem vehet részt a pályázaton az a pályázó, aki korábban támogatást nyert az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, vagy annak jogelődje
pályázatán, de a támogatás felhasználásáról nem számolt el időben.
A pályázathoz mellékelni kell
a) a működő intézmény alapító okiratát vagy a létrehozni kívánt intézmény
alapító okiratának tervezetét, és az önkormányzat/egyéb fenntartó támogató
nyilatkozatát, valamint annak igazolását, hogy a pályázó által vállalt
forrás rendelkezésre áll;
b) ha az intézmény fenntartója
- alapítvány, közalapítvány: az alapító okiratot, amely tartalmazza a
pályázni kívánt tevékenységet, valamint az alapítvány nyilvántartásba
vételének igazolását és a közhasznúság igazolását,
- egyesület, szövetség: az alapszabályát és a nyilvántartásba vétel
igazolását, valamint a közhasznúság igazolását,
- gazdasági társaság, közhasznú társaság: a létesítő okiratot és a
cégbejegyzés - két hónapnál nem régebbi - igazolását,
- egyéni vállalkozó: az önkormányzat támogató nyilatkozatát és igazolását,
továbbá a vállalkozói engedélyt,
- egyházi jogi személy: az arra jogosult egyházi szerv, személy
nyilatkozatát az intézmény egyházi fenntartásának tényéről;
c) ha önkormányzat pályázik, képviselő-testületi határozatot, annak
hiányában szándéknyilatkozatot a pályázat támogatásáról és a saját forrás
meglétéről, illetve ha az önkormányzatok a program megvalósítására társulás
keretében vállalkoznak, csatolni kell a képviselő-testületi üléseken (vagy
közös képviselő-testületi ülésen) hozott azon határozat(ok) másolatát,
amelyekben a társulásról, valamint annak anyagi feltételeiről döntöttek.
Amennyiben szándéknyilatkozat benyújtására kerül sor, a képviselő-testületi
határozatról a következő képviselő-testületi ülésen kell dönteni és azt
követően a határozatot csatolni kell;
d) a pályázati felhívásban előírt egyéb dokumentumokat (lásd adatlap), a
program megvalósítására szolgáló pénzügyi fedezet vagy az arra vonatkozó
ígérvény meglétét.
SPECIÁLIS FELTÉTELEK
Az egyes pályázati programokban megjelölt feladatokhoz igényelhető
támogatás forrás-kiegészítésre szolgál. A fennmaradó részt saját forrás
felhasználásával a pályázónak kell biztosítania. Saját forrásnak minősül az
egyes programoknál meghatározottak szerint a pályázó tulajdonát képező,
szabad rendelkezésű pénzeszköz, illetve ingatlan, melynek meglétét hitelt
érdemlően bizonyítani kell (például tulajdoni lap másolatával, banki
fedezetigazolással, a fedezetről szóló közgyűlési határozattal stb.).
A pályázat keretében elnyerhető támogatások legmagasabb összegét az egyes
programok kiírásai tartalmazzák. Az elbírálást végző szakértői csoportnak
jogában áll a kért, illetve maximumként megjelölt támogatási összegtől
eltérő résztámogatást is javasolni és megítélni az értékelésnél.
A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia a támogatási szerződésben arra,
hogy a támogatásban részesített programot, ellátást
- 1 millió Ft-ot meg nem haladó összegű támogatás esetén - a képzések,
tréningek kivételével - a program megkezdését követően legalább 1 évig,
- 1 millió Ft feletti, de 3,5 millió Ft-ot meg nem haladó összegű támogatás
esetén a program megkezdését követően legalább 3 évig,
- 3,5 millió Ft feletti támogatás esetén a program megkezdését követően
legalább 4 évig
működteti, és erről az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztériumnak beszámol.
PÁLYÁZATI PROGRAMOK
04GY/I. Gyermekjóléti alapellátások fejlesztése
A 2004. évben bölcsőde és a hozzá kapcsolódó rugalmas napközbeni ellátások
létesítése témában az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak /ERFA/ a
társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
programja keretében lehet pályázatot benyújtani. A pályázat kiírására
vonatkozó információk megtalálhatók a http://www.nfh.hu internetes oldalon.
04GY/I./A Családsegítő és gyermekjóléti prevenciós programok
A pályázat a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekek
napközbeni ellátását, illetve átmeneti gondozást nyújtó szociális és
gyermekjóléti alapellátási intézmények társadalmi kirekesztődés elleni,
szociális hátrányokat megelőző, kezelő és az esélyegyenlőség megteremtését
célzó család- és gyermekvédelmi programjainak megvalósítását szolgálja,
összhangban a családon belüli erőszak elleni fellépést és esélyegyenlőséget
támogató kormányzati célkitűzésekkel.
A I. pályázati programok esetén nem lehet saját forrásként figyelembe venni
azt az ingatlant, amelyben a programot megvalósítják.
A pályázatoknál az alábbi önrész, saját forrás biztosítása szükséges:
- 2000 fő alatti állandó lakosságszámú település önkormányzatának, illetve
intézményének pályázata esetén 15%,
- 2000 fő feletti állandó lakosságszámú település önkormányzatának, illetve
intézményének pályázata esetén 25%,
- önkormányzati társulás által benyújtott, illetve nem önkormányzati
működtető vagy intézmény pályázata esetén a település lélekszámától
függetlenül 15%.
04GY/I./A/1. "Biztos kezdet" (Sure Start) helyi programok működtetésére
meghívásos pályázat (részletek a www.eszcsm.hu weboldalon)
04GY/I./A/2. Speciális gyermekjóléti szolgáltatás és alternatív napközbeni
ellátás
- Speciális gyermekjóléti szolgáltatás és alternatív napközbeni ellátás
biztosítása szociális hátrányokkal, magatartási, iskolai beilleszkedési
problémákkal küzdő gyermekek számára iskolai, utcai és lakótelepi szociális
munka illetve tematikus klub- és csoportfoglalkozások keretében.
A támogatással olyan programokat kívánunk segíteni, amelyek
tevékenységükkel az iskolai "lemorzsolódók", csellengők felkutatását és az
oktatási rendszerbe való visszajutását, a hátrányos helyzetű és iskolai
kudarcoknak kitett tanulók sikeres integrálódását támogatják.
- Nehéz élethelyzetű, sajátos problémákkal küzdő fiatalok számára ifjúsági
tanácsadás, valamint alternatív napközbeni ellátás biztosítása, sport- és
szabadidős tevékenységekhez kötődő, csoport- és klubfoglalkozások keretében
megvalósuló kortárssegítő-önsegítő, közösségépítő programok működtetése,
melyeknek célja a fiatalok egészséges személyiségfejlődése és társadalmi
beilleszkedése.
A pályázatnak rendelkeznie kell olyan részletesen kidolgozott szakmai
programmal, amely a fenti célok eléréséhez alkalmazott eszközök, technikák,
eljárások bemutatása mellett egyidejűleg a bűnmegelőzéshez is kapcsolódik.
A pályázatban ki kell fejteni, hogy a program egy éven belül várhatóan hány
fiatalt ér el, illetve érint az adott településen vagy működési területén,
valamint milyen időtartamban és milyen gyakorisággal érhetők el a
programban nyújtott szolgáltatások.
A támogatást azok a családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást végző
szervezetek, intézmények vehetik igénybe, amelyek speciális
szolgáltatásként vagy önálló program keretében működtetik az ifjúsági
tanácsadást és az ifjúsági csoportokat.
A támogatás legmagasabb összege programonként: 1 millió Ft.
A támogatási összeg felhasználható eszközbeszerzésre, valamint - új
szolgáltatások beindítása esetén - legfeljebb 1 évi időtartamra bér- és bér
jellegű kiadásokra.
04GY/I./A/3. Családon belüli erőszak, illetve gyermekbántalmazás megelőzése
A pályázat célja a családon belüli erőszak megelőzését és kezelését ellátó
speciális, családokat segítő szolgáltatás és/vagy a gyermekbántalmazási
esetek felkutatását és kezelését ellátó speciális gyermekjóléti
szolgáltatás működtetésének támogatása.
A speciális, családokat segítő szolgáltatás támogatását azok a családsegítő
és gyermekjóléti szolgáltatók vehetik igénybe, melyek a családon belüli
erőszak megelőzését és kezelését szolgáló programot működtetnek. Ilyen
program például a családok kapcsolaterősítését szolgáló, a nehéz
élethelyzetben lévő családokat segítő program keretében nyújtott
családterápiás, valamint konfliktuskezelő szolgáltatás, mediáció,
videó-tréning.
Egyházi, illetve civil szervezet családsegítő/gyermekjóléti szolgálattal
együttműködve pályázhat.
A speciális gyermekjóléti szolgáltatás működtetésére vonatkozó támogatást
azok a szolgálatok vehetik igénybe, amelyek a gyermekbántalmazási esetek
felkutatását és ellátását szolgáló, a jelzőrendszerrel való együttműködésen
alapuló, a szociális válsághelyzetben lévő várandós, illetve a szülészetet
elhagyó anyák támogatásával összefüggő, a kórházak szülészeti és
gyermekosztályain végzett önálló szolgáltatást, illetve programot
működtetnek (kórházi szociális munka biztosítása).
A programra gyermekjóléti szolgálat pályázhat, olyan intézménnyel (családok
átmeneti otthonával, más átmeneti gondozást biztosító intézménnyel) való
együttműködés mellett, amely az alapító okiratban rögzítettek szerint
befogad csecsemőt, gyermeket szülőjével együtt.
A pályázat benyújtásának feltétele együttműködési megállapodás megkötése:
- az érintett kórházzal (kórházakkal), amelyben ki kell térni a kórházban
végzendő szociális munka módjára, és arra, hogy a kórház milyen lehetőséget
nyújt a zavartalan munkavégzésre (pl. külön helyiség biztosítása);
- az átmeneti gondozást biztosító intézménnyel, amelyben az intézmény
vállalja, hogy a kórházi szociális munkás javaslatára a megállapodásban
meghatározott férőhelyszám erejéig befogad várandós anyát, illetve anyát a
csecsemőjével, gyermekével együtt, valamint szükség esetén bántalmazott
gyermeket.
A támogatás legmagasabb összege programonként: 1,2  millió Ft..
A támogatási összeg felhasználható eszközbeszerzésre, valamint bérre,
illetve bér jellegű kiadásokra.
04GY/I./A/4. Gyermekbántalmazással kapcsolatos kiadványok megjelentetése
A családon belüli erőszak és a gyermekbántalmazás megelőzését, kezelését,
valamint az újszülöttek megölésének megelőzését szolgáló szakmai
kiadványok, szaklapok, szórólapok, plakátok megjelentetésének támogatása.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell a kiadni kívánt anyagot, ha
pedig az még nem készült el, akkor egy részletes (nem vázlatos!)
ismertetést.
A támogatás legmagasabb összege: 800.000 Ft.
04GY/I./B Gyermekek átmeneti gondozását biztosító ellátások fejlesztése
- Gyermekek és/vagy családok átmeneti gondozását biztosító intézmény
bővítése, új intézmény létesítése
Pályázni lehet gyermekek és/vagy családok átmeneti otthona létrehozására és
működési feltételeinek kialakítására.
Az a pályázó, aki családok átmeneti gondozását biztosító intézmény
bővítésére vagy új intézmény létesítésére pályázik, a pályázati
programjában térjen ki arra, hogy a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy
várandós édesanyák és gyermekeik ellátása során a társadalmi bűnmegelőzés
kezelésére milyen jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt az
intézmény.
Előnyt élveznek azok a pályázók, akik olyan - 20 ezer, illetve 30 ezer
állandó lakos feletti - településen kívánják létrehozni az intézményt, ahol
nincsen gyermekek, illetve családok átmeneti otthona, és a Gyvt. - 2002.
évi IX. törvénnyel kihirdetett - 94. §-a (3) bekezdésének b)-c) pontja
alapján 2005. július 1-jétől kötelező lesz ezen intézmények működtetése.
Előnyt élveznek azok a pályázók, akik körzeti feladat ellátását is
vállalják.
A támogatás legmagasabb összege:
- intézmény bővítése esetén férőhelyenként: 700 000 Ft, legfeljebb összesen
7 millió Ft,
- új intézmény létrehozása esetén: 7,5 millió Ft.
A támogatás összege felhasználható ingatlanvásárlásra, épület átalakítására
és berendezésre.
Intézmény bővítése esetén a bővítendő ingatlan saját forrásként nem
szerepeltethető, új intézmény létrehozásakor azonban az ingatlan (telek,
épület) saját forrásként elfogadható.
04GY/II. Gyermekvédelmi szakellátások fejlesztése
A pályázattal a Gyvt-ben foglalt szakellátási feladatok megvalósítását
kívánjuk támogatni.
A pályázatok az otthont nyújtó ellátás keretében elsősorban a nevelőszülői
hálózat fejlesztését, illetve a gyermekotthonok létrehozását, átalakítását
célozzák.
04GY/II./A Hivatásos nevelőszülők részére működési feltételek biztosítása
A pályázattal a hivatásos nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek
neveléséhez, gondozásához szükséges tárgyi feltételek színvonalának
javítását kívánjuk elősegíteni, a fokozott használat miatt gyorsan
amortizálódó háztartási eszközök, tanulást segítő eszközök, sporteszközök,
játékok beszerzési, illetve indokolt esetben gyermekek elhelyezését
biztosító ingatlan állagmegóvási költségeinek támogatásával.
Pályázhatnak a hivatásos nevelőszülőket is alkalmazó nevelőszülői hálózatok
működtetői. A pályázatban be kell mutatni a nevelőszülői hálózat
struktúráját, eddigi alakulását, fejlesztési elképzeléseit.
A pályázati támogatásként a működtető által elnyert támogatás keretösszegül
szolgál, amelyet a működtető pályázati úton szétoszt a hivatásos
nevelőszülők között.
A működtető a fent megjelölt eszközök megvásárlására, illetve az
állagmegóvási költségekre pályázatot ír ki a hivatásos nevelőszülők
számára, és a pályázati kiírásról valamennyi hivatásos nevelőszülőt
értesíti. A hivatásos nevelőszülő által benyújtott pályázatok elbírálására
a működtető bíráló bizottságot hoz létre, amelybe meg kell hívni a
fenntartó, valamint a nevelőszülők szakmai érdekvédelmét ellátó szervezet
képviselőjét.
A nevelőszülői hálózat működtetője a pályázati támogatásként elnyert
keretösszegből olyan hivatásos nevelőszülőjének adhat támogatást, aki
legalább 5 éve dolgozik hivatásos nevelőszülőként, és három vagy több
gyermeket nevel, valamint a működtető által összeállított bírálati
szempontsor alapján indokolt a támogatása.
A nevelőszülői hálózatot működtető által elnyerhető támogatás legmagasabb
összege: 2 millió Ft.
A működtető által a hivatásos nevelőszülő számára odaítélhető támogatás
legmagasabb összege: 200 000 Ft.
A 2003. évi pályázaton támogatásban részesült nevelőszülők számára az idei
évben támogatás nem nyújtható.
A támogatást a nevelőszülő  a működtető által a pályázati támogatás
elnyeréséről, a támogatás összegéről szóló értesítésben megjelölt célra
használhatja fel.
Az önrész a kért támogatás 20%-a.
04GY/II./B Nevelőszülői képzés támogatása
A pályázat célja: a nevelőszülői hálózatot fenntartó és működtető
szervezetek segítése a nevelőszülők felkészítésében, hivatásos nevelőszülők
képzésében, illetve továbbképzésében a képzések, továbbképzések részbeni
támogatásával.
A pályázati anyagban fel kell tüntetni, hogy milyen típusú képzésre és hány
fő részére kívánják igénybe venni a támogatást, a képzés teljes kiadásának
feltüntetésével.
Az elnyerhető legmagasabb támogatási összeg: 250 000 Ft képzésenként.
A pályázók köre: a nevelőszülői hálózatok működtetői.
Az önrész a kért támogatás 50%-a.
04GY/II./C Speciális szükségletű gyermekeket ellátó módszertani programok
bemutatása, kidolgozása
A pályázattal támogatni kívánjuk olyan, már meglévő, vagy új terápiás
jellegű programok bemutatását, kidolgozását, amelyek a speciális
szükségletű gyermekek otthont nyújtó ellátásában (speciális
gyermekotthonban és speciális nevelőszülői ellátásban) működnek, és céljuk
a súlyos disszociális, súlyos pszichés tüneteket mutató, illetőleg
pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek reszocializációja, rehabilitációja.
A program mutassa be részletesen:
- az ellátandó gyermekek speciális szükségletének típusát (a fenti
kategóriákon kívül a viktimizálódott gyermekek speciális ellátására is
lehet pályázni),
- a terápia lényegét és a várt eredményeket,
- a szükséges szolgáltatókkal kialakított együttműködést,
- az elképzelést a nevelési felügyelet végrehajtásának módjára,
- a program személyi, tárgyi feltételeit, időkereteit,
- a bemenet-kimenet szabályozását, különös tekintettel az eredeti
környezetbe történő reintegrációra,
- a gyermek családjával, illetve eredeti környezetével végzendő munkát:
családgondozást, egyéb szükséges tevékenységet (pl.: egyéni és csoportos
terápiát),
- hogy a megvalósítandó program milyen hatással van a bűnelkövetés
veszélyének csökkentésére. A pályázó mutassa be, hogy a megvalósítandó
program mely pontokon kapcsolódik a bűnmegelőzéshez, milyen eszközökkel
kezeli a kialakult problémákat, és várhatóan milyen hatása lesz a
bűnelkövetés mérséklésére a fiatalok körében,
- hogy a társadalmi bűnmegelőzés kezelésére milyen jogi, pszichológiai és
mentálhigiénés segítséget nyújt az intézmény.
A sikeres pályamunkákat terveink szerint módszertani kiadványban
jelentetjük meg.
A pályázaton elnyerhető legmagasabb összegű támogatás: 300 000 Ft, amely a
kidolgozásban részt vevő személy (team) számára biztosítható.
04GY/II./D Gyermekotthonok átalakítását, létrehozását célzó meghívásos
pályázat (részletek a www.eszcsm.hu weboldalon)További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról