[Pályázatok] Pályázati felhívás a szociális szolgáltatások 2004. évi fejlesztésére

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Május. 21., P, 08:07:38 CEST


Témakör: szociális munka


Cím:  Pályázati felhívás a szociális szolgáltatások 2004. évi fejlesztésére

Kiíró: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Határidő: 2004. 06. 13.
Pályázhat: önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán
szolgáltatást végző nem állami szervezet (egyház, közhasznú alapítvány,
közhasznú egyesület, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kht.
-------------------------
1. A fejlesztési programok célja
- A szociális törvényben meghatározott kötelező szociális szolgáltatási
formák biztosítása, különösen azokon a területeken, ahol jelenleg
szolgáltatásnyújtásra nem kerül sor.
- A szociális törvényben meghatározott feladatok szektorsemleges
biztosítása érdekében az önkormányzati, a nem állami és egyházi fenntartók
támogatása, segítségnyújtás a szakmai programok megvalósításában.
- Korszerű szociális szolgáltatási struktúra kialakítása a megújult szakmai
alapelvek és eredmények figyelembevételével működtetett olyan ellátások
megvalósításával, amelyek segítik a társadalmi befogadás stratégiájának
megvalósítását.
- Olyan szociális szolgáltatások létrehozásának támogatása, amelyek a
partnerség, az integráció, a hosszú távú ütemezett tervezés alapelveinek
figyelembevételével működnek.
- Egységes szolgáltatásfejlesztés megvalósítása a települési
/kistérségi/megyei/regionális szinten.
2. A pályázati programok általános feltételrendszere és eljárási rendje
2.1. A pályázók köre
A fejlesztési programokon keresztül támogatást igényelhet bármely
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
amely részt vállal a szociális feladatok ellátásában. Így pályázhat
valamennyi önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán
szolgáltatást végző nem állami szervezet (egyház, közhasznú alapítvány,
közhasznú egyesület, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kht.), amennyiben a
pályázott szolgáltatás megvalósításával vállalja a szociális törvényben és
annak végrehajtási rendeleteiben foglalt feltételek teljesítését.
Nem vehet részt a pályázaton az, aki korábban támogatást nyert az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, vagy annak jogelődje
pályázatán, de a támogatás felhasználásáról nem számolt el időben.
2.2. A pályázati eljárás rendje
Valamennyi pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben való
megjelenéstől számított 30. nap 24. órája, amelyet a postai dátumbélyegző
igazol.
A benyújtási határidő módosítására nincs lehetőség, a határidőt követően
postára adott fejlesztési programok nem kerülnek elbírálásra.
Pályázatot kizárólag postai úton 4 példányban, a pályázati felhívás végén
közölt adatlapon (a továbbiakban: Adatlap) lehet benyújtani, a szükséges
mellékletekkel ellátva.
Amennyiben egy pályázó több fő szakmai programra nyújt be támogatási
igényt, abban az esetben mindegyik programra vonatkozóan külön-külön
Adatlapot kell benyújtani. (A négy fő szakmai program I/IV. római számmal
került megjelölésre, az alprogramok ezeken belül, arab számmal szerepelnek.
Pl: III. Szakosított ellátások támogatása program 1. Az idősek otthonaiban
demens betegek ellátási feltételeinek javítása alprogram.)
Egy fő szakmai programon belül több alprogramra benyújtott igénylés esetén
az Adatlap "I. Általános rész" mellékletéből egy, míg a "II. Szakmai
program-betétlap"-ból és a "III. Költségterv-betétlap"-ból az alprogramok
számának megfelelő számú betétlapot kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának helye: főszabályként a megyei/fővárosi
önkormányzat által kijelölt illetékes módszertani intézmény. Ezek listája,
az egyes intézményeknél rendelkezésre álló pályázati tanácsadók
elérhetőségével a pályázati felhívás Függelékeként közzétételre kerül.
Amennyiben a benyújtás helye a fentiekben foglaltaktól eltér, a vonatkozó
programnál külön feltüntetésre kerül a benyújtás pontos helyére vonatkozó
információ.
A pályázni szándékozók számára egyszeri konzultációs lehetőséget
biztosítunk a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben, melynek
pontos időpontjáról a megyei/fővárosi módszertani intézmények adnak
felvilágosítást.
2.3. A benyújtott pályázatok elbírálásának, a támogatás megítélésének
rendje
A fejlesztési programok elbírálása, a támogatások megítélése, illetve a
felhasználás ellenőrzése a következő rend szerint zajlik:
- a megyei/fővárosi önkormányzat által kijelölt módszertani intézmény
lebonyolítja a beérkezett pályázatok formai és szakmai előminősítését,
- ezt követően a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet elvégzi a
fejlesztési programok rendszerezését és kezelését,
- az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által felkért
szakértői bizottság lefolytatja a fejlesztési programok szakmai értékelését
és javaslatot tesz az egyes programok támogatására,
- az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter dönt a fejlesztési
programokra vonatkozó konkrét támogatások megítéléséről,
- a támogatásban részesülő fejlesztési programok gyakorlati
megvalósulásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet végzi.
A fejlesztési programok elbírálása során az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium biztosítja, hogy:
- a pártatlanság és esélyegyenlőség feltételeinek megvalósítása érdekében a
beérkezett programokat azonos szakmai és formai szempontok szerint kezeli,
- a fejlesztési programok színvonalas értékelése érdekében olyan bíráló
bizottsági tagokat kér fel, akik megfelelő szakmai tekintéllyel
rendelkeznek, illetve az egyes programok megvalósítása szempontjából
függetlenek,
- a pályázati eljárás során megfelelő szakmai nyilvánosságot garantál,
amelynek keretében a programot benyújtók részére írásos tájékoztatást ad a
program eredményéről, az esetleges panasz közlésének lehetőségéről,
módjáról.
3. A fejlesztési programok elbírálásának általános szempontjai
A befogadott pályázatok a felosztható pénzügyi keretek között, a
kidolgozott programok formai és tartalmi követelményeknek való megfelelése
alapján, az alábbi szempontrendszer szerint kerülnek elbírálásra.
3.1. Formai követelmények
- a program határidőben történő benyújtása,
- a kötelezően kijelölt pályázati adatlapon (Adatlap) történő benyújtás, a
szükséges betétlapokkal, csatolandó mellékletekkel kiegészítve,
- a program 4 példányban történő benyújtása (az Adatlapon szereplő
aláírásoknak, pecséteknek és hitelesítéseknek valamennyi példányon
szerepelniük kell).
3.2. Tartalmi követelmények
- a pályázati program feleljen meg a felhívás célkitűzéseinek, a kiírási
feltételeknek,
- a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kellőképpen
kidolgozott és részletezett legyen, összhangban a szakmai jogszabályi
követelményekkel,
- a pályázati program illeszkedjen egy részletesen kimunkált, az ellátási
területre vonatkozó szakmai programhoz,
- a megvalósítás több évre előremutató legyen,
- a programban egyértelművé kell tenni, hogy a megvalósítás megfelel a
működési engedélyezés követelményeinek,
- a megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt legyen a
szakmai célkitűzéssel, együttműködés esetén a partnerek vállalásai
külön-külön jelenjenek meg a költségtervben,
- a program működtetésének pénzügyi feltételei alátámasztottak legyenek,
- a programban megjelölt támogatási igény részletezett és összegzett
formája számszakilag egyezzen meg,
- a program illeszkedjen a jelenlegi szociális szolgáltatásokhoz, vagy
egészítse ki azokat, újszerű megoldásokat tartalmazzon,
- a program szociális szükségletekre gyakorolt várható hatása kellőképpen
átgondolt és bemutatott legyen, az ellátással érintett célcsoportra is
kiterjedően,
- a pályázat tartalmazzon a program hasznosulására, hatékonyságára
vonatkozó elemzést,
- a program mutassa be a más humánszolgáltatásokkal meglévő kapcsolatot,
különös tekintettel az egészségügy, az oktatás, és a foglalkoztatáspolitika
területén működő szolgáltatásokra.
3.3. Egyes pályázókra vonatkozó speciális feltételek
- már működő szolgáltatás esetén a működési engedély (határozatlan vagy
ideiglenes) másolatának csatolása,
- beruházás esetén annak költségét alátámasztó műszaki költségvetés
csatolása (építési engedély és tervdokumentáció csak a támogatás elnyerése
esetén, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltétel),
- önkormányzati pályázó esetén a képviselő-testület, illetve a megyei
közgyűlés döntése a program támogatásáról és a saját erő vállalásáról
(indokolt esetben a polgármester, illetve a közgyűlés elnökének
nyilatkozata is elfogadható, de a támogatás elnyerése esetén a
szerződéskötéshez a testület döntése szükséges),
- nem állami szervezet pályázatához a fenntartó képviselőjének nyilatkozata
a program támogatásáról, illetve a saját forrás biztosításáról,
- az együttműködő partnerek közötti kapcsolatrendszer megállapodásban való
rögzítése, melyben az együttműködést képviselő szervezetek egyértelmű
megjelölése szükséges.
Kötelező szakmai tartalmi követelmények:
- megyei önkormányzat által benyújtott program esetében kötelező elemezni,
hogy a fejlesztési program a szolgáltatástervezési koncepció mely elemének,
célkitűzésének megvalósítását segíti elő,
- új szolgáltatás létesítése esetén külön pontban meg kell jeleníteni, hogy
a kötelezően előírt szakmai és tárgyi feltételek megfelelnek a hatályos
jogszabályi előírásoknak,
- a pályázat során dokumentálni szükséges a szakmai szervezetek
kooperációját a közösségi ellátás elvégzésében, illetve a költségvetés
tervezésénél. A pszichiátriai betegek közösségi ellátását célzó programok
esetében az együttműködő partnerek között a pszichiátriai gondozó
intézménynek szerepelnie szükséges.
Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik:
- az egészségügyi, a szociális és a foglalkoztatási terület összehangolt
együttműködésével valósítják meg a programot,
- a programmal kistérségi igények kielégítését szolgálják,
- programjának megvalósítása több szervezet összehangolt együttműködését
igényli, illetőleg a programban az önkormányzati mellett a civil szektor is
szerepet vállal,
- olyan szolgáltatás megszervezésére vállalkoznak, ami elősegíti az
önkormányzatok szociális törvényben meghatározott kötelező feladatainak
megvalósítását, illetve ami az adott településen/térségben mutatkozó
szükségletek alapján az ellátási hiányt csökkenti,
- vállalják a szükséges együttműködést, képzésben és/vagy továbbképzésben
való részvételt, a program szakmai tapasztalatainak átadását, adaptálását
illetve más helyen történő kipróbálását, szakmai protokollok kidolgozását,
- vállalják a program folyamatos - modellkísérlet esetén legalább 2 évig
történő - működtetését, illetve új szolgáltatások elindítása esetén a
teljesülést követő 60 napon belül a működési engedély iránti kérelem
benyújtását,
- a program kidolgozásakor figyelembe veszik az esélyegyenlőségi, illetőleg
a foglalkoztatási törvény rendelkezéseit, különös figyelemmel az
akadálymentesítési szempontokra,
- olyan programot nyújtanak be, melynek célja az ideiglenes működési
engedéllyel rendelkező intézmények végleges működési engedélyének
megszerzése.
4. A támogatás folyósítása
A támogatás egyszer megállapított, vissza nem térítendő forrás-kiegészítés.
A támogatás célirányos felhasználása érdekében az Egészségügyi, Szociális
és Családügyi Minisztérium támogatási szerződést köt a kedvezményezett
pályázóval. A minisztérium a támogatás felhasználását, a program
megvalósítását a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.
A pályázaton elnyert támogatással megvalósuló programhoz kapcsolódóan áfa
nem igényelhető vissza.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, vagy a
feladat megvalósításának elmaradása esetén a támogatási összeget és annak
törvényes kamatát vissza kell fizetni.
A támogatási összeg átutalása a minisztérium szabályzatának, valamint a
program jellegének és költségeinek megfelelően egy vagy több ütemben
történik. Az arányos teljesítést a minisztérium (vagy az általa megbízott
szervezet) ellenőrzi és az utalásokat a részmegvalósításra vonatkozó
részelszámolás és/vagy ellenőrzés függvényében teljesíti.
A támogatás főszabályként kizárólag a szociális szolgáltatásokhoz szükséges
fejlesztés, beruházás, tárgyi feltételek megteremtésére igényelhető. Az
egyes alprogramok bemutatásánál külön meghatározott esetekben a támogatás
működési (személyi és dologi) kiadásokra is fordítható.
5. Saját erő
A megvalósítani kívánt program teljes költségének 20%-át saját erőből kell
biztosítania a támogatottnak. A saját erő elsősorban készpénzt jelent, de
ingatlanban és más természetbeni formában - az egyes programoknál
megjelöltek szerint - is megjeleníthető.
Nem fogadható el saját erőnek a program céljával azonosan működő ingatlan,
vagy tárgyi eszköz felhasználása, ha ezekre a tételekre a program
megvalósítása során nem merül fel költség.
Ugyanúgy nem tekinthető saját erőnek a pályázó által már működtetett
szociális ellátásokra jóváhagyott (állami normatívaként és fenntartói
hozzájárulásként biztosított) működési költség sem.
A pályázati program megvalósítására fordítandó pénzeszközöket és vagyoni
értékeket, valamint a működési költségeket fedező forrásokat az Adatlap
III. részét képező "Költségterv-betétlapon" alprogramonként fel kell
tüntetni.
Nem szükséges saját erőt biztosítani az alábbi programokhoz illetve
alprogramokhoz:
- I.4. Közösségi ellátások
- IV. A szociális szolgáltatásokat segítő képzési programok
6. Egyéb feltételek
A támogatott szervezet a támogatás igénybevételével kötelezettséget vállal
a támogatott cél szerinti program, ellátás meghatározott ideig való
működtetésére. Az ellátási és egyéb kötelezettségek részleteiről a
támogatási szerződés rendelkezik.
A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók: támogatott
szervezet neve, támogatás célja és tárgya, megvalósítás helye, támogatási
összeg.
A pályázat részletes, speciális tartalmi és formai feltételeit szakmai
programonként a pályázati adatlap és mellékletei tartalmazzák.
A részletes pályázati felhívás (a szakmai programok részletezésével) és az
Adatlap (ez utóbbi letölthető formátumban) az interneten is megtalálható az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium honlapján:
http://www.eszcsm.huTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról