[Pályázatok] A Nemzeti Civil Alapprogram Közép-magyarországi Regionális Kollégiumának

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Május. 18., K, 10:14:01 CEST


Témakör: Egyéb

A pályázatot kiírták a Közép-dunántúli, a Nyugat-dunántúli, a Dél-alföldi, a Dél-Dunántúli régióra is.


Cím: A Nemzeti Civil Alapprogram Közép-magyarországi Regionális
Kollégiumának működési pályázata
Kiíró: Nemzeti Civil Alapprogram
Határidő: 2004. 06. 21.
Pályázhat: Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a
bíróság 2003. január 1. előtt nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják, és amelyek tevékenységüket legfeljebb hat megyére kiterjedő
hatókörrel végzik, és az adott régióban székhellyel rendelkeznek.
-------------------------
A Nemzeti Civil Alapprogram Közép-magyarországi Regionális Kollégiumának
működési pályázati kiírása
A pályázati kiírás nem ismétel meg mechanikusan minden pályázati feltételt
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról
rendelkező 160/2003. (X.7.) Korm. rendeletből, és a Tanács határozatba
foglalt 2004. évi támogatási elveiből, ezért kérjük, hogy ezeket a jogi
forrásokat is tanulmányozzák át, mert rendelkezéseik vonatkoznak a jelen
pályázat feltételeire. (Szövegük megtalálható a www.nca.hu honlapon is.)
A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap és a
pályázati útmutató, amelyek együttesen tartalmazzák a pályázat beadásához a
pályázótól várt valamennyi feltételt.
1. A pályázat célja
A jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek
társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja a civil
szervezetek működéséhez való hozzájárulás a 4. pontban foglaltak szerint.
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A Közép-Magyarországi Regionális Kollégiumnak a működési célú pályázatokra
összesen a Tanács által meghatározott 761 000 000 Ft áll rendelkezésre.
3. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be:
a) Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság
2003. január 1. előtt nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve
alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és
b) amelyek tevékenységüket legfeljebb hat megyére kiterjedő hatókörrel
végzik, és
c) az adott régióban székhellyel rendelkeznek.
A tevékenységét legalább 7 megyére kiterjedő hatókörrel végző civil
szervezet csak az országos hatókörű szervezetek támogatási kollégiumától
kaphat működési támogatást, ennél kisebb hatókörű szervezet pedig csak a
székhelye szerint illetékes regionális kollégiumtól!
Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a pártok,
b) a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
c) a biztosító egyesületek,
d) az egyházak,
e) a közalapítványok,
f) azok a civil szervezetek, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
L. törvény (a továbbiakban: törvény) 3. § (3) bekezdése szerint a
tárgyévben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve
részesülnek működési támogatásban az állami költségvetésből,
g) azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerinti közvetlen politikai
tevékenységet folytatnak.
Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és
szakmai gyűjtőszervezetek jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetei a
saját működési területük szerint lehetnek az NCA kedvezményezettjei. A
szövetség, ernyőszervezet, érdekképviselet, társulás és gyűjtőszervezet
csak saját működéséhez, saját dolgozói létszámához és saját költségeihez
mérten jogosult a székhelye szerinti kollégiumnál működési támogatásra. Ha
a tagszervezet nem jogi személy, akkor működési támogatása szempontjából
ahhoz a legközelebbi területi szervezeti egységhez (városi, megyei, régiós,
országos) tartozik, amely rendelkezik jogi személyiséggel. Ha egy, a
fentiekben felsorolt jellegű szervezet működési támogatásra pályázik, akkor
pályázatához mellékelnie kell a tagszervezetei listáját, mindegyiküknél
feltüntetve, hogy jogi személy-e.
A támogatás igénybevételét kizáró feltételek fennállását a kezelő szerv
közlése alapján a Kollégium állapítja meg. A kizárással érintett civil
szervezetekről az Alapprogram kezelő szerve nyilvántartást vezet.
4. A támogatás formája és mértéke
Formája:
A támogatás a pályázó 2004. évi működési költségeihez és működéséhez
kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott, vissza nem térítendő
támogatás.
A támogatás 2004. január 1-jétől december 31-ig használható fel.
Az általános forgalmi adó a pályázott összeg számításánál csak abban az
esetben vehető figyelembe, ha a civil szervezetnek nincsen
adóvisszaigénylési-jogosultsága. A támogatásként elnyert összeg után az
általános forgalmi adó visszaigénylése nem lehetséges. (Az áfával
kapcsolatos szabályokról lásd részletesebben a PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT.)
Mértéke:
Éves korrigált ráfordítás (költség)         Támogatás maximuma -500 E Ft300
E Ft
500 E Ft esetében: -3 M Ft300 E Ft + az 500 E Ft fölötti rész 36%-a
3 M Ft esetében: -10 M Ft1200 E Ft + a 3 M Ft fölötti rész 25%-a
10 M Ft esetében: -3 M Ft + a 10 M Ft fölötti rész 20%-a
Az "éves korrigált ráfordítás" a szervezet elmúlt évi teljes
ráfordításainak az általa nyújtott támogatások összegével csökkentett
adata.
Egy civil szervezet egy naptári évben legfeljebb 7 millió Ft működési
támogatást igényelhet!
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is
megállapíthatja.
A kollégium döntése ellen a pályázó részéről jogorvoslatnak helye nincs.
Működési költségként, illetve a civil szervezet működéséhez kapcsolódó
tárgyi eszköz beszerzésként az alábbi kiadások, illetve ráfordítások
támogathatók:
1. a szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési és egyéb
bérek és bérjellegű kifizetések, ezek járulékai, valamint ilyen
tevékenységekről számlák, munkavédelmi kiadások stb.
2. székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos
költségek (ingatlan bérleti és fenntartási díja, ezzel kapcsolatos
közműdíjak, irodaszer stb.)
3. irodai gépek (számítógép, monitor, nyomtató, scanner, szoftver, másoló,
írógép, telefon, faxkészülék stb.), eszközök és tartozékaik beszerzése,
bérlése, karbantartása
4. kommunikációs költségek (posta, telefon, Internet, CD jogtár, honlap
szerkesztése és fenntartása stb.), folyóiratok, kiadványok beszerzése
5. a szervezet testületi üléseivel (közgyűlés, kuratórium, vezető és
ellenőrző szervek, bizottságok stb.) kapcsolatos kiadások (pl. terembér,
műszaki infrastruktúra, útiköltség)
6. tagsági és partner-kiadványok (pl. hírlevél, tagkártya) előállítási
költsége (előkészítés, nyomdaköltség)
7. közjegyzői és egyéb eljárási díjak, bankköltség
8. tagság, önkéntesek, partnerek, munkatársak, segítők és a vezetők,
alkalmazottak kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége
9. hazai szövetségi tagsági díjak
10. a szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó
általános propaganda (hazai bemutatkozási fórumokon való részvételt is
beleértve), marketing költségek (benne például az SZJA 1%-os kampány
költsége)
11. kizárólag a szervezet munkatársait, önkénteseit, tagjait, vezetőit
érintő - a létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenység eredményesebb
folytatásához szükséges - képzés költsége
12. önkéntesek fogadásának és foglalkoztatásának költségei.

5. Az elbírálási kritériumok
A pályázatok elbírálását érintő támogatási elveket az NCA Tanács
meghatározta minden kollégiumra kiterjedő hatállyal a 2004. évre. E
támogatási elvekről szóló határozat megtalálható a PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓBAN,
valamint megismerhető a www.nca.hu honlapról is.
6. Elbírálás határideje:
A pályázat beadási határidejétől számított 60 nap.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be. Az
adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázati
dokumentációt a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul,
azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az
egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani.
Fontos! Az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe, a
határidőn túl postára adott pályázat érvénytelen! Hiánypótlásra nincs
lehetőség, csak a formailag megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra!
- A pályázat benyújtási határideje: 2004. 06. 21.
- A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, összefűzve, zárt
csomagolásban, ajánlott küldeményként (egyszerű fűzős dossziéban) kell
benyújtani az alábbi címen:
Magyar Államkincstár Fővárosi Területi Igazgatóság
Állampénztári Iroda Pályázatos Támogatási Osztály
1139 Budapest, Váci út 71.
- A pályázattal kapcsolatban további információkat Molnárné Kemény
Judittól, a 452-8852 telefonon, valamint a
molnarne.kemeny.judit at allamkincstar.hu e-mail címen kaphatnak.
A részletes pályázati anyagok beszerezhetők:
A pályázati felhívás, valamint az adatlap és útmutató elektronikus úton
letölthető a www.nca.hu, valamint a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról.
A részletes pályázati anyagokat a Magyar Államkincstár Fővárosi Területi
Igazgatósága Állampénztári Irodája kérés esetén, postai úton juttatja el az
érdeklődő civil szervezetek számára.
A pályázati anyagok emellett személyesen is átvehetők a Fővárosi Területi
Igazgatóság Állampénztári Irodájában, valamint a megyei Civil Szolgáltató
Központokban.
8. Pályázók döntést követő kiértesítése
Az NCA kollégiumának döntéséről - támogatás, elutasítás, kizárás - a
döntést követő 15 munkanapon belül a kezelő szerv a pályázónak postai úton
értesítést küld.
A támogatási döntések az NCA honlapján (www.nca.hu), valamint a Kincstár
honlapján www.allamkincstar.gov.hu közzétételre kerülnek.
9. Szerződéskötés
A kollégiumok támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a
szerződéskötés feltételeit és a szükséges dokumentumok beküldési
határidejét és módját.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi
feltétel teljesülése esetén a Magyar Államkincstár által előkészített
támogatási szerződést a miniszter nevében a közreműködő szervezet köti meg.
A szerződés megkötésére a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi
dokumentum beérkezését követő 30 napon belül kerül sor.
10. A támogatás folyósítása
A támogatások folyósítására egy összegben vagy a Kollégiumok által
meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség
mellett. A támogatások ütemezéséről a Kollégium a támogatási cél és az
Alapprogram feltöltésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével dönt.
500 ezer Ft-ot meg nem haladó támogatást egy összegben kell kifizetni.
A támogatás, vagy részletekben történő folyósítás esetén az első támogatási
részlet kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását
követő 15 napon belül kerül sor.
11. A támogatással történő elszámolás és ellenőrzés
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az Alapprogrammal kötött
szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot
adni. Az elszámolási határidőt úgy kell megállapítani, hogy az elszámolásra
legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig sor kerüljön.
A támogatott civil szervezet a szerződés teljesítéséről beszámolót és
pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon
benyújtani.
A pályázó a beszámoló és az elszámolás elfogadásáról 60 napon belül
írásbeli értesítést kap.
Az ellenőrzés formáit a támogatási szerződés tartalmazza.
12. További információ
A pályázattal kapcsolatos további információt a PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
tartalmazza.
A pályázattal kapcsolatosan további információ 9-16 óráig a
06-80-204-453-as telefonszámon, valamint a
galanits.gyongyi at allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető.


________________________________________
PályázatfigyelőTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról