[Pályázatok] Gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült, illetve utógondozói ellátásban részesülő, szakképzetlen, munkanélküli fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációja (LP-04)

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Május. 6., Cs, 09:42:20 CEST


Témakör: szociális munka

Cím: Gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült, illetve
utógondozói ellátásban részesülő, szakképzetlen, munkanélküli fiatal
felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációja (LP-04)
Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Határidő: 2004. 08. 31.
Pályázhat: közhasznú szervezetek, egyházak vagy egyéb egyházi jogi
személyek, a gyermekvédelmi szakellátás intézményei; önkormányzatok.
-------------------------
A támogatási program rövid neve: Lakmusz Program, azonosítója: LP-04
1. A támogatási program indításának háttere:
A gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült, szakképzetlen,
munkanélküli fiatal felnőttek (továbbiakban: a fiatal felnőttek) a fiatalok
minden más csoportjánál rosszabb esélyekkel kerülnek a munkaerőpiac
küszöbére.
Számukra az jelenthet megoldást, ha a munkaerőpiacon használható tudás,
készségek, képzettség mellett lakhatásuk is biztosítva van, s olyan
támogató légkör veszi körül őket, amely segítséget ad munkaerő-piaci és
társadalmi beilleszkedésükhöz.
2. A támogatási program célja:
Kísérleti projektek támogatásával olyan modell kialakulásának elősegítése,
amely használaton kívül álló objektumok felújításán, átalakításán keresztül
oldja meg a fiatal felnőttek fejlesztését, képzését és elhelyezését úgy,
hogy a fiatal felnőttek az objektumban elkészült lakásokban lakhatnak. (Az
OFA - amennyiben ennek pénzügyi feltételei rendelkezésére állnak - a
kísérleti projektek végrehajtásának három, egymást követő 18 hónapos
ciklusát kívánja támogatni.)
3. A célcsoport:
18-25 éves, a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült,
illetve utógondozói ellátásban részesülő, szakképzetlen, munkanélküli
fiatal felnőttek.
4. A pályázók köre:
közhasznú szervezetek (kivéve a köztestületeket és a sportági országos
szakszövetségeket); egyházak vagy egyéb egyházi jogi személyek (egyházak
szervezete, intézménye, egyházközsége; egyházak önálló szervezetei stb.); a
gyermekvédelmi szakellátás intézményei; önkormányzatok.
5. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az OFA a projektek megvalósításához csak résztámogatással járul hozzá,
amelyet a pályázó más források (saját forrás; a munkaügyi központok
foglalkoztatást elősegítő támogatásai; a megyei területfejlesztési tanács
rendelkezésére álló pénzeszközökből kapott támogatások; az önkormányzatok
rendelkezésére álló lakásalapból kapott támogatás; a szociális
bérlakás-építési programból nyert támogatás; esetleg az objektum
tulajdonosának pénzbeli hozzájárulását stb.) bevonásával egészít ki.
6. A projektek időtartama
A projektek teljes időtartam: 18 hónap. Ebből 2 hónap fordítható a projekt
indításának előkészítésére, s 6 hónap az OKJ-s képzésbe került és/vagy
elhelyezkedett fiatal felnőttek - kötelező - nyomon követésére. A
fennmaradó 10 hónap alatt kell a fiatal felnőttek objektum-felújítással és
átalakítással összekapcsolt fejlesztését, képzését végrehajtani.
7. A támogatható tevékenységek:
a) a projektmenedzsment, a projektadminisztráció és a projektszemélyzet
felkészülése a projekt végrehajtására;
b) a menedzsment és az adminisztráció működése;
c) a menedzsment, az adminisztráció és a személyzet számára biztosított
szupervízió;
d) az objektum felújításának, átalakításának tervezése, a szakhatósági
engedélyek beszerzése;
e) az objektum felújítása, átalakítása materiális feltételeinek
biztosítása;
f) a fiatal felnőttek felkutatása, kiválasztása;
g) a fiatal felnőttek egyéni adottságainak, igényeinek, szükségleteinek,
körülményeinek felmérése, egyéni fejlesztési tervek készítése;
h) a fiatal felnőttek felzárkóztatása, hiányzó alapismereteik pótlása,
tanulási készségének, kulcsképességeinek fejlesztése;
i) a fiatal felnőttek személyiségének, közösségének, szociális
kompetenciáinak, önálló életvitelükhöz szükséges tudásuknak, készségeiknek
a fejlesztése;
j) a fiatal felnőttek folyamatos - elsősorban nondirektív módszerekkel
történő - pszichoszociális támogatása;
k) a fiatal felnőttek foglalkoztatása, a használaton kívül álló objektum
felújítása, átalakítása;
l) a fiatal felnőttek betanított szintű szakképzése; szakmai elméleti és
gyakorlati oktatása;
m) a fiatal felnőttek továbbképzésének és/vagy elhelyezkedésének
előkészítése, elősegítése;
n) a továbbtanuló és/vagy elhelyezkedett fiatal felnőttek nyomon követése,
az OKJ-s képzésben való bennmaradásuk, eredményes részvételük és/vagy
munkahelyi beilleszkedésük segítése.
8. A projektek megvalósítása során elszámolható költségek:
a) a projektmenedzsment, a projektadminisztráció és a projektszemélyzet - a
projekt végrehajtására való - felkészülésének költségei;
b) a projektmenedzsment és a -személyzet számára biztosított személyi
jellegű kifizetések;
c) a projektrésztvevők számára biztosított személyi jellegű kifizetések;
d) az objektum felújítása, átalakítása tervezésének, a szakhatósági
engedélyek beszerzésének költségei;
e) az objektum felújításához, átalakításához szükséges műszaki
berendezések, felszerelések megvásárlása;
f) az objektum felújításához, átalakításához szükséges anyagok
megvásárlása;
g) az objektum felújításához, átalakításához elengedhetetlenül szükséges,
de a projekt saját erőforrásaiból nem megoldható külső szakipari
szolgáltatások megvásárlása;
h) a projektrésztvevők fejlesztéséhez, képzéséhez szükséges berendezések,
felszerelések anyagok megvásárlása;
i) a fiatal felnőttek személyiség- és közösségfejlesztésének, szociális
kompetenciái fejlesztésének, az önálló életvitelre való képességük
kialakításának költségei;
j) a fiatal felnőttek fejlesztéséhez, képzéshez elengedhetetlenül
szükséges, de a projekt saját erőforrásaiból nem megoldható külső
szolgáltatások megvásárlása;
k) a szupervízió költségei;
l) a projekt végrehajtásához kapcsolódó közüzemi díjak.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt feltételek
fennállása esetén a támogatott szervezet köteles közbeszerzési eljárást
lefolytatni.
9. A projektek mérete
A projektek végrehajtására fordított összegnek felső korlátja nincs. Az
OFA-tól igényelhető támogatás összegére vonatkozóan a következők az
irányadók:
A projektben résztvevő fiatal felnőttek száma minimum 10 fő, maximum 15 fő.
Az OFA támogatás összege minimum 22 millió forint, maximum 33 millió
forint.
Az OFA rendelkezésére álló támogatási keretösszeg 2004-ben: 100 millió
forint.
10. A projektek végrehajtásától várt eredmények:
a) az 1. (jelen) támogatási ciklus alatt legalább 3 projekt végrehajtásának
elindulása és eredményes befejeződése;
b) az 1. támogatási ciklus alatt legalább 30 fő fiatal felnőtt
foglalkoztatása az objektumok felújításában és átalakításában, s ezen
keresztül történő betanító képzése;
c) a projektrésztvevők kulcsképességeinek, szociális kompetenciáinak és az
önálló életvitelre való képességének fejlődése;
d) ezen idő alatt legalább 3 objektum felújításának, átalakításának
befejeződése;
e) az elkészült objektumokban - a felújításban, átalakításban résztvevők
közül - legalább 30 fő lakhatásának biztosítása;
f) a foglalkoztatás és a betanító képzés befejezése után legalább 18 főnek
az állam által elismert (OKJ-s) szakképesítést nyújtó képzésbe való
bekapcsolódása és bennmaradása és/vagy tartós elhelyezkedése.
11. A pályázatok elkészítése és benyújtása
A pályázati útmutató és a pályázati űrlap az OFA honlapjáról tölthető le,
amelynek címe: http://www.ofa.hu.
Azoknak, akik a pályázati dokumentációt az OFA honlapjáról le akarják
tölteni, regisztrálniuk kell magukat, azért is, hogy a pályázattal
kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről értesítést tudjunk nekik küldeni.
(Az OFA - tervei szerint - 2004. júniusának második felében Budapesten
országos tájékoztatót tart. Ennek helyéről és időpontjáról az OFA a
regisztrált érdeklődőket e-mailben tájékoztatja.)
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben, a lakmusz at ofa.hu
címen lehet feltenni az OFA-nak.
Kérdéseket a pályázók a pályázati határidő lejárta előtt legkésőbb 11
nappal tehetnek fel. A válaszokat a regisztrált érdeklődőnek kizárólag
e-mailben küldjük meg.
A pályázati űrlap utasításait szigorúan be kell tartani, és követni kell a
számozás sorrendjét.
A pályázati űrlapot gondosan és pontosan kell kitölteni.
A pályázatokat számítógéppel kérjük megírni.
A pályázatokat az OFA Közalapítványi Irodája (1037 Budapest, Bokor u.
9-11., 1301 Pf 84) 2004. augusztus 31-ig, a beadási határidőig fogadja.
(Határidőn belül érkezett pályázatnak számít az, amelyet a pályázat beadási
határidejének napján adtak fel postán vagy adnak át személyesen a
Közalapítványi Irodában.) A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.
Az OFA-hoz a pályázatot öt példányban kell eljuttatni, zárt borítékban,
ajánlott postai küldemény formájában vagy személyesen. A borítékra rá kell
írni: Lakmusz Program.
A pályázatot a lakmusz at ofa.hu címre a beadási határidőig elektronikusan is
el kell küldeni.
Az OFA a benyújtott pályázatok tartalmát, az abban szereplő adatokat a
jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.
12. A pályázati díj
A pályázati díj 5000 Ft.
A pályázati díjat az OFA 10032000 00280910 számú számlájára kell utalni, s
az átutalási megbízásra rá kell írni: Lakmusz Program.
Az átutalást igazoló dokumentum másolatát a beadott pályázat minden
példányához mellékelni kell, ellenkező esetben a pályázat nem kerül
elbírálásra.
13. A pályázatok elbírálása; a szerződéskötés feltételei; a szerződéskötés
Az OFA csak azon szervezetek pályázatát fogadja el, amelyek megfelelnek a
pályázati útmutató 5. pontjában felsorolt feltételeknek.
A pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról szóló döntést, a
Közalapítványi Iroda előterjesztése alapján, az OFA Kuratóriuma hozza meg,
az OFA szakértői és monitorai véleményének figyelembevételével, az OFA
Szervezeti és Működési Szabályzati szerint. A döntés végleges,
jogorvoslatnak helye nincs.
Az OFA Kuratóriumának döntését - támogatás, elutasítás és érvénytelenség
esetén egyaránt - a Közalapítványi Iroda a határozathozataltól számított
legkésőbb 10 munkanapon belül írásban - indoklás nélkül - a pályázó
tudomására hozza.
A döntéselőkészítés ideje alatt az OFA Közalapítványi Irodája a pályázattal
kapcsolatban információt nem ad.
A Kuratórium döntésének várható időpontja: 2004. október-november.
Az OFA Kuratóriumának döntésétől számított 30 napon belül a Közalapítványi
Iroda kiküldi a nyertes pályázónak a támogatási szerződés tervezetét.
A szerződéskötés speciális feltételei:
- a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció és az építésügyi
hatósági engedély megküldése az OFA-nak;
- az objektum felújításának, átalakításának hetekre bontott ütemezési terve
(amelyben havi bontásban meg van jelölve az objektum tervezett készültségi
foka is) megküldése az OFA-nak;
- a képzésnek - a felújítási, átalakítási munkafolyamatokkal összhangban
álló - időterve (melyben meg van jelölve, hogy az egyes főbb munkaszakaszok
elvégzése során milyen szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekhez jutnak a
projektrésztvevők) megküldése az OFA-nak.
A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének
kiküldésétől számított 90 napig érvényes. Amennyiben a támogatási szerződés
aláírására a támogatott hibájából e 90 nap alatt nem kerül sor, úgy a
támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
A támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a támogatott szervezet
nevében aláírásra jogosult személy köteles a projekt megvalósításával
összefüggő szabálytalanságokat felfedni, az OFA felé jelenteni, megkeresés
esetén a kért információkat, dokumentumokat az OFA rendelkezésére
bocsátani. Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése
vagy késedelmes teljesítése esetén az OFA jogosult a szerződésben kikötött
szankciókat alkalmazni.
A támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, a
támogatott projekt megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Közalapítvány
internetes honlapján közzéteszi.
A projektek megvalósítása megkezdésének időpontja: 2005. január 3.
15. A támogatások folyósításának ütemezése
Az OFA a támogatást - a szerződésben meghatározott feltételekkel - utólagos
elszámolás mellett, részletekben utalja a támogatott szervezetnek. A
részletek utalásának feltétele - az első részlet kivételével - a
szerződésben előírt szakmai és pénzügyi beszámolók megküldése és
jóváhagyása.
16. A támogatott projektek megvalósításának nyomon követése
Az OFA monitorai folyamatosan figyelemmel kísérik a projektek
megvalósítását. Szükség esetén - a projekt sikertelenségének elkerülése
érdekében - segítséget adnak, illetve ajánlanak vagy közvetítenek a
támogatottnak.
A projektek megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait az OFA
projektvezetője, valamint az OFA ellenőre ellenőrzik.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról