[Pályázatok] Fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci reintegrációja érdekében Támogatott Foglalkoztatás (c) Szolgáltatást nyújtó szervezetek kialakítása (REFO TF/2004)

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Júl. 28., Sze, 09:42:51 CEST


Témakör: Szociális munka


Cím: Fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók
munkaerő-piaci reintegrációja érdekében Támogatott Foglalkoztatás (c)
Szolgáltatást nyújtó szervezetek kialakítása (REFO TF/2004)
Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Határidő: 2004. 09. 20.
Pályázhat: Alapítvány, társadalmi szervezet, közhasznú társaság
-------------------------
Programvezető: Molnár Eszter
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) Kuratóriuma pályázatot
hirdet fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók
munkaerő-piaci reintegrációja érdekében támogatott foglalkoztatás
szolgáltatást nyújtó szervezetek kialakítására
A támogatási program azonosítója: REFO/TF/2004
1. A támogatási program célja:
Az értelmi-, illetve halmozottan sérült munkanélküliek számára olyan
Támogatott Foglalkoztatás (TF) szolgáltatási rendszer kiépítése, amely
elősegíti a fogyatékkal élők nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedését
és munkában való bent maradását.
2. A támogatási program célcsoportja:
Aktív korú, enyhe fokban értelmi sérült (tanulásban akadályozott),
középsúlyos értelmi sérült (értelmileg akadályozott), autizmussal élő,
epilepsziával élő, alacsony iskolázottságú részképesség zavarral élő,
illetve olyan halmozottan sérült emberek, akiknél a vezető fogya-tékosság
az értelmi képességeket érinti.
3. Pályázhat
Minden, a bíróság által legkésőbb 2003. június 30.-ig jogerősen
nyilvántartásba vett alapítvány, társadalmi szervezet (kivéve pártok,
biztosító egyletek); valamint a bíróság által legkésőbb 2003. június 30.-ig
jogerősen bejegyzett közhasznú társaság, amely a jelen pályázati
felhívásnak megfelelő TF szolgáltatás elindítását tervezi.
4. Pályázati feltételek
A pályázatot benyújtó szervezetnek vállalnia kell, hogy:
- A célcsoport számára Támogatott Foglalkoztatás (TF) szolgáltatási
rendszert alakít ki és működtet, amely segítségével a célcsoportba tartozó
munkavállalók sikeresen helyezkedhetnek el és maradhatnak a nyílt
munkaerő-piacon.
- A szolgáltatás elindítását a Salva Vita Alapítvánnyal együttműködve
valósítja meg, a szervezet szakértői, tanácsadói szolgáltatását
tevékenysége végzésekor figyelembe veszi, az általuk szervezett képzéseken
részt vesz.
- A szolgáltatást a célcsoport számára, a helyi sajátosságok
figyelembevételével alakítja ki és működteti.
- A célcsoportba tartozók számára, munkavállalásuk segítése érdekében,
sajátos és személyre szabott módszereket alkalmaz;
- A szolgáltatásba bevont ügyfelek legalább 30%-át elhelyezi a nyílt
munkaerőpiacon.
- Közvetlen és személyes kapcsolatot hoz létre a munkaerő-piac két
oldalával: a munkavállalóval és a munkaadóval, közöttük közlekedik,
magatartása mindkét irányban segítő, támogató és kezdeményező jellegű;
- A projekt keretében megvalósuló szolgáltatás működtetésében résztvevő
szakmai munkatársakat főfoglalkozású munkatársként alkalmazza.
- A kialakított szolgáltatásokat a célcsoportba tartozó személyek részére
térítésmentesen nyújtja.
- Az új szolgáltatás más tevékenységi területétől független működését
garantálja a szervezeti struktúrán belül.
- A projekt tapasztalatairól, eredményeiről az OFA Közalapítványi Irodáját
folyama-tosan, majd a projekt végén záró tanulmányban tájékoztatja. A
projekt megvalósítása alatt az OFA Közalapítványi Iroda munkatársaival
együttműködik.
vA pályázati dokumentáció részét képező útmutatóban közzétett ajánlásokat
figye-lembe veszi a pályázati dokumentáció elkészítésénél és a
szolgáltatási tevékenység megvalósítása során.
5. A szolgáltatás tartalma:
A Salva Vita Alapítvánnyal együttműködésben kialakítandó TF szolgáltatásnak
a következő tartalmi elemekből kell felépülnie, a célcsoport speciális
problémáira alkalmazva:
- Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás (kölcsönös tájékozódás, a szolgáltatás
ismertetése a célcsoportba tartozó jelentkezővel, valamint családjával)
- Komplex munka- és pályaalkalmassági felmérés (a szociális, kapcsolati
háttér felmérése, élethelyzetekben való megfigyelés)
- Egyénre szabott, a fejlesztendő területeket meghatározó terv alapján,
felkészí-tés a munkavállalásra,
- Egyénre szabott, gyakorlati felkészítés, speciális képzés a nyílt
munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez,
- Segítségnyújtás a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez szükséges
feltételek megteremtésében (iratok rendezése, pótlása, szociális, mentális
szükségletek rendezése)
- Megfelelő munkalehetőségek feltérképezése
- Munkahelyen történő betanítás
- Utókövetés
6. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
- Tapasztalattal rendelkeznek a célcsoportba tartozók számára nyújtott
szolgáltatások területén
- Térségükben együttműködnek más szolgáltató szervezetekkel;
- Külső, illetve saját forrásokat is tudnak mozgósítani;
7. A támogatás formája:
Az OFA a 9. pontban foglalt lebonyolítást követően, az elfogadott projektek
egyéb forrásból nem támogatott költségeire vissza nem térítendő támogatást
biztosít. A pályázó a projekt finanszírozásába bevonhatja a megvalósítás
helye szerinti munkaügyi központtól, önkormányzatoktól, más külső
szervezetektől kapott támogatásokat, illetve saját forrásait is. A
forrásokat az útmutatóban megjelölt módon igazolni kell.
8. A támogatás elemei és időtartama:
- A projektben résztvevő munkatársak béréhez, bérjellegű költségekhez és
járulékaihoz,
- A célcsoporttal történő kapcsolatteremtés és kapcsolat fenntartás,
valamint a munkaerőpiaci rehabilitáció szükséges, és indokolt költségeire;
- A szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó tárgyi eszközök, immateriális
javak megvásárlásához,
- A megvalósítással összefüggésben felmerülő adminisztratív költségekhez,
- Valamint a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő egyéb indokolt
költségekhez, az útmutatóban részletezett feltételekkel.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
Az OFA a program megvalósításához kiegészítő támogatást nyújt. A
megvalósításhoz szükséges források kiegészíthetők még a megyei munkaügyi
központ decentralizált keretéből, az önkormányzatoktól, területfejlesztési
alapokból, más szervezetektől kapott támogatásokból, illetve saját erő
meglétéből. Az OFA előnyként veszi figyelembe, ha a területileg illetékes
munkaügyi központ nyilatkozik arról, hogy a program melyik elemét, milyen
mértékben és feltételek mellett támogatja. A más forrásból származó
támogatások igazolását - nyilatkozatokat - a pályázathoz mellékelni kell.
Amennyiben a pályázó a program megvalósításához önerőt készpénzben ajánl
fel, úgy azt a szerződéskötés idejére biztosítania kell.
A támogatás időtartama
A projekteket több évre is megtervezhetik a pályázók, azonban az OFA
támogatást a szolgáltatás előkészítő 2 hónapjára, valamint a szolgáltatás
nyújtásának maximum 12 hónapjára biztosít. A projektzárás végső időpontja:
2006. február 28.
9. Pályázat lebonyolítási rendje
Az OFA Kuratóriuma a TF szolgáltatások indítására vállalkozó szervezetek
projektjeit határidőre való benyújtást és az útmutatóban részletezett
feltételeknek megfelelő szakértői véleményezést követően választja ki.
10. Beadási határidők:
A pályázatok benyújtásának határideje (postabélyegző dátuma): 2004.
szeptember 20.
A projektekről döntés 2004. november-decemberben várható. A projektek
indítása 2005. jan. 1-el tervezhető.
11. A pályázat benyújtásának módja:
A nyomtatott vagy floppyra másolt pályázati adatlap és a pályázati
tájékoztató, valamint a pályázati díj befizetéséhez szükséges átutalási
postautalvány térítésmentesen telefonon, illetve személyesen kérhető az OFA
Közalapítványi Irodájában (1037 Budapest, Bokor u. 9-11. Tel: 388-1270,
mellék: 129, fax: 388-1271).
A pályázatot 5 példányban kell elkészíteni. Ezek közül egy példányt
véleményezésre a projekt megvalósítása szerint illetékes megyei (fővárosi)
munkaügyi központnak kell benyújtani. A munkaügyi központ átvételi
igazolását az OFA-hoz benyújtott pályázatához mellékelni kell. Az OFA-hoz a
négy lefűzött pályázatot valamint 1 db. a kitöltött formanyomtatványt
tartalmazó floppyt, zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként vagy
személyesen kell eljuttatni.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó szervezet nevét, valamint a
REFO/TF/2004 pályázati kódot.
12. Pályázati díj
A pályázati díj 5000 Ft. A befizetésre szolgáló csekk a pályázati
dossziéval együtt igényelhető az OFA-nál. A befizetést igazoló szelvény
másolatát a beadott pályázati dossziékhoz mellékelni kell. Ellenkező
esetben a pályázat nem kerül elbírálásra.
A pályázati díj postai csekken, illetve banki átutalással is teljesíthető
az OFA Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel:
10032000-00280910-00000000
A befizetés igazolására szolgáló csekk, vagy átutalási megbízás másolatát
ebben az esetben is mellékelni kell a pályázathoz.
13. A pályázat elbírálása; a szerződéskötés
Az OFA Közalapítványi Irodája a Kuratórium döntését írásban közli a
pályázóval. A döntés végleges, vele szemben jogorvoslatnak helye nincs.
Elutasítás esetén a pályázati díj nem kerül visszafizetésre. Az OFA a
támogatott szervezet nevét és a támogatás mértékét nyilvánosságra hozza.
Az OFA a támogatottal szerződést köt.
14. A támogatás folyósításának ütemezése
Az OFA a támogatást - szerződésben meghatározott feltételek szerint -
általában négy egyenlő részletben utalja a támogatottnak. Az OFA fenntartja
a jogát arra vonatkozóan, hogy az egyes támogatási programok esetében az
adott program sajátosságainak figyelembevételével eltérjen ettől.
15. Általános tudnivalók
- A pályázatot az OFA által rendszeresített, a programtípusnak megfelelő
pályázati dokumentáció formájában kell benyújtani. Határidőn belül érkezett
pályázatnak számít az, amelyet a pályázat benyújtási határidejének utolsó
napján adtak fel postán, vagy adnak át személyesen a Közalapítványi
Irodában. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.
- A pályázat benyújtását követően csak az OFA által kezdeményezett, formai
hiánypótlásra van mód.
- Az OFA elutasíthatja azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázati
dokumentáció nincs kitöltve, a kötelezően csatolandó mellékletek
hiányoznak, illetőleg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek nem
felelnek meg.
- Az OFA a pályázatok tartalmát bizalmasan kezeli, tartalmukról
felvilágosítást sem kívülállónak, sem a pályázaton résztvevőnek (a pályázat
elbírálásában résztvevő személyek kivételével) nem ad..
- A program során a beszerzést vagy a szolgáltatás igénybevételét a Pályázó
végzi. A támogatás csak 1992. évi LXXIV. tv. (Az általános forgalmi adóról)
rendelkezéseinek alkalmazásával fordítható a kiadások általános forgalmi
adójára (továbbiakban áfa).
- A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt feltételek
fennállása esetén a Támogatott szervezet köteles közbeszerzési eljárást
lefolytatni.
- A pályázatok támogatásáról, vagy a támogatási kérelem elutasításáról
szóló döntést, a Közalapítványi Iroda előterjesztése alapján az OFA
Kuratóriuma jogosult meghozni, az OFA szakértői, monitora véleményének
figyelembevételével az OFA Szervezeti és Működési Szabályzata szerint. A
Közalapítványi Iroda a döntés előkészítés időszaka alatt a pályázattal
kapcsolatos információkat nem szolgáltat.
- A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
- Az OFA Kuratóriumának döntését - támogatás, elutasítás és érvénytelenség
esetén egyaránt - a Közalapítványi Iroda a határozathozataltól számított
legkésőbb 10 munkanapon belül írásban - indoklás nélkül - a pályázó
tudomására hozza.
- Az OFA Kuratóriumának döntésétől számított 30 napon belül a
Közalapítványi Iroda kiküldi a nyertes pályázónak a támogatási szerződés
tervezetét. A támogatási szerződésre vonatkozó előírások a pályázati
Útmutató mellékletében megtekinthetők.
- A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének
kiküldésétől számított 90 napig érvényes, amennyiben a támogatási szerződés
aláírására a Támogatott hibájából e 90 nap alatt nem kerül sor, úgy a
támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
- A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet
nevében aláírásra jogosult személy köteles a programmal összefüggő
szabálytalanságokat felfedni, az OFA felé jelenteni, megkeresés esetén a
kért információkat, dokumentumokat az OFA rendelkezésére bocsátani.
Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése vagy
késedelmes teljesítése esetén az OFA jogosult a szerződésben kikötött
szankciókat alkalmazni.
- A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatok egy
példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi Irodában a
döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül, a
továbbiakban a Közalapítványi Iroda ezeket a pályázatokat nem őrzi meg, és
nem küldi vissza.
- Az OFA a benyújtott pályázatok tartalmát, az abban szereplő adatokat, a
jogszabályi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli.
- Az OFA a Támogatott szervezetek nevét és címét, a támogatás célját és
összegét a médiában, valamint saját honlapján is nyilvánosságra hozza.
Az OFA monitorai folyamatosan figyelemmel kísérik a támogatott programok
megvalósítását. Szükség esetén - a program sikertelenségének elkerülése
érdekében - segítséget adnak, illetve ajánlanak vagy közvetítenek a
támogatottnak. A programok megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait az OFA
programvezetője, valamint az OFA ellenőrei ellenőrzik.
16. A pályázatok előkészítésének szakmai támogatása
A pályázattal kapcsolatban részletes tájékoztatás kérhető az OFA Kht. címén
(Budapest, Bokor u. 15-17, telefon: (1)250-2351) vagy az OFA web oldalán
(www.ofa.hu). A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Molnár
Eszter programvezető ad a 388-1270/129-es tele-fonszámon, vagy a
molnar at ofa.hu e-mail címen.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról