[Pályázatok] Ösztöndíjak magyar kutatásra külföldön (Domus Hungarica)

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Júl. 22., Cs, 09:18:46 CEST


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Ösztöndíjak magyar kutatásra külföldön (Domus Hungarica)
Kiíró: Magyar Tudományos Akadémia
Határidő: 2004. 09. 15.
Pályázhat: külföldi állandó lak- és munkahellyel rendelkező, magukat
magyarnak vagy magyarnak is tartó kutatók, külföldi (magyar tárgyú
kutatásokat folytató) nem magyar kutatók
-------------------------
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és az Oktatási Minisztérium (OM) által
kinevezett Domus Hungarica kuratórium magyarországi tudományos
ösztöndíj-pályázatot ír ki külföldi magyar, illetve magyar tárgyú
kutatásokat folytató külföldi nem magyar kutatók számára. A pályázattal az
MTA, valamint az OM lehetővé kívánja tenni, hogy a magyar tudományosságot
külföldön képviselő kutatók bekapcsolódhassanak a magyarországi tudományos
életbe, az akadémiai és egyetemi intézetek kutatómunkájába.
Pályázatot nyújthatnak be évente egy alkalommal külföldi vagy kettős
állampolgársággal, külföldi állandó lak- és munkahellyel rendelkező,
magukat magyarnak vagy magyarnak is tartó kutatók, továbbá azok a külföldi
nem magyar kutatók, akiknek magyar tárgyú kutatásaikhoz, ill. magyarországi
partnereikkel történő együttműködéshez 1-3 hónapos magyarországi
kutatómunkára van szükségük.
A kuratórium előnyben részesíti a projekt-jellegű, valamint az MTA
intézetei által kiírt témákban benyújtott kutatási pályázatokat (ld. a
pályázati kiírás 1. sz. mellékletét). Egy évben maximum 3 hónap lehet az
ösztöndíjas időtartam.
Senior pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik már megszerezték a
Ph.D vagy az azzal ekvivalens fokozatot.
Junior ösztöndíjra pályázhatnak a doktori fokozattal még nem rendelkező, 35
éven aluli kutatók közül azok, akik dokumentálható tudományos munkássággal
rendelkeznek, és a származási ország valamely kutatóintézményében
(egyetemi, főiskolai tanszéken, múzeumban, levéltárban, tudományos
munkahelyen) dolgoznak, otthoni munkaviszonyukat a munkáltató által
kiállított igazolással bizonyítják. A Kuratóriumnak nem áll módjában
támogatni azokat a fiatal kutatókat, akik magyarországi Ph.D ösztöndíjasok,
vagy akiknek Magyarországon lejárt a Ph.D ösztöndíjuk és munkájukat itt
kívánják folytatni. Magyarországi munkaviszonyból származó rendszeres
jövedelem a senior és junior kategóriában egyaránt kizáró tényező!
A fentiekből következik, hogy 35 éven felül csak tudományos fokozattal
lehet pályázni, a pályázathoz mellékelni kell a tudományos fokozatról szóló
dokumentum másolatát!
Pályázni lehet:
- 1-3 hónap időtartamú, folyamatos magyarországi kutatóhelyen végzendő
tudományos kutatómunkára
- az MTA intézetei által a pályázati kiírás mellékletében megtalálható
kutatási témákra
- rövid, legfeljebb 2 hetes magyarországi tanulmányútra
- egyetemi, főiskolai meghívás alapján magyarországi felsőoktatási
intézményekben tartandó előadás vagy előadás-sorozat tartásának
támogatására
- magyarországi tudományos konferencián való részvételre, dokumentálva a
rendezvényen való aktív részvétel szándékát és a rendezvény fontosságát a
pályázó kutatási témája szempontjából.
Az ösztöndíjas idő letelte után egy hónapon belül rövid - 2-3 oldalas -
érdemi kutatási beszámolót kell az ösztöndíjasnak lemezen vagy e-mailen
eljuttatnia a Kuratórium titkárságára, valamint a magyarországi fogadó
intézetbe. Ez utóbbi vezetője vagy az ösztöndíjassal kapcsolatot tartó
munkatársa aláírásával igazolja a kutatási beszámoló szakmai hitelességét.
Az így igazolt beszámolót kérjük postán az Iroda címére eljuttatni! A
kutatási beszámolókat a kuratórium rendszeresen elbírálja és a bírálati
eredményt a további pályázatoknál figyelembe veszi.
A Kuratórium lehetővé kívánja tenni, hogy a Domus ösztöndíj
felhasználásáról szóló beszámolók széleskörű nyilvánosságot kaphassanak,
ezért a leadott anyagokat az interneten a Domus honlapján közreadja.
(www.domus.mtaki.hu)
A kitöltött pályázati űrlaphoz mellékletként csatolni kell:
1. Részletes kutatási tervet, illetve a tanulmányút, előadássorozat
esetében részletes tervezetet a feladatok, témakörök konkrét megjelölésével
(legfeljebb 2 normál gépelt oldal).
2. Rövid, maximum 2 normál gépelt oldalas szakmai önéletrajzot (a
tudományos pálya legfontosabb adatait felsorolásszerűen tartalmazó CV-t).
3. A legfontosabb 10 tudományos publikáció jegyzékét, valamint az elmúlt
három évben megjelent legfontosabb publikációk egy példányát, amelyet a
Domus Hungarica kézikönyvtárában helyezünk el.
4. Senior pályázó esetén a tudományos fokozatot igazoló dokumentum
másolatát. (ettől függ, hogy a senior ösztöndíjat megkaphatja-e!)
5. A pályázó országából egy ajánlást az adott terület tudományos fokozattal
rendelkező elismert kutatójától (az ajánlás tartalmi szempontjait ld. a 2.
sz. mellékletben).
6. Befogadó nyilatkozatot a pályázatban megjelölt hazai kutatóhely
vezetőjétől (a fogadó intézmény nem részesül külön juttatásban). Vidéki
kutató helyre pályázók esetében a befogadó nyilatkozatban szerepelnie kell
a fogadó intézmény ígéretének, hogy segítenek a pályázó szállásának
biztosításában. A vidéki szállás költségeit havi 50.000 forintig kizárólag
számla ellenében a Domus Hungarica téríti (szállásprobléma esetén a Domus
Iroda segítségét lehet kérni).  A befogadó nyilatkozat tartalmi
szempontjait ld. a 3. sz. mellékletben.
7. Azon pályázók esetében, akik már voltak Domus-ösztöndíjasok, a
pályázathoz csatolni kell az előző ösztöndíj felhasználásáról szóló
beszámolót.
8. Konferencián való részvétel támogatásához a fentebb már említett
dokumentáción kívül a konferenciára szóló meghívót, a tervezett vagy
elfogadott előadás szövegét vagy legalább annak vázlatát.
9. Előadássorozattal történő pályázás esetén a felsőoktatási vagy kutatási
intézmény felkérő levelét, illetve fogadónyilatkozatát.
10. A doktori fokozattal nem rendelkező fiatal junior ösztöndíjra pályázók
esetében az otthoni munkaviszonyt tanúsító és a magyarországi ösztöndíjas
kutatáshoz hozzájáruló munkáltatói nyilatkozatot.
Az MTA külső tagjainak ösztöndíjpályázat benyújtásakor csak az 1. sz.
alatt, a  konferencia-, illetve egyetemi előadás-pályázat esetén pedig csak
a 7, illetve 8. sz. alatt megjelölt mellékleteket kell csatolniuk.
Pályázni csak időben beküldött és teljes pályázati anyaggal lehet. A
határidőn túl beérkező pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni, azokat
visszaküldjük a pályázónak. Az anyaggal egyébként a következő időszakra
lehet pályázni, amennyiben azt a pályázó újra benyújtja.
A Kuratórium 2004.októberében hozza meg a döntését és a nyertes pályázók az
ösztöndíjukat 2005.január 1-től június 30 -ig vehetik igénybe a Domus
Irodával történt előzetes egyeztetés után. Ellenkező esetben a nyertes
pályázat elévül, és új pályázatot kell benyújtani.
Az ösztöndíjat megszakítás nélkül, folyamatosan kell felhasználni. A
pályázati űrlapon meg kell jelölni a kutatás tervezett kezdési időpontját.
Ettől eltérni csak nagyon indokolt esetben lehet, a kuratórium elnökének
engedélyével.
A junior és senior űrlap 3. sz. mellékleteként külön kutatási tervet kell
csatolni, amelyben a pályázó a kutatási feladat leírása mellett a kutatás
időrendjét is megtervezi. (Ez utóbbi különösen a több kutatóhelyen, több
városban tervezett kutatás esetében fontos).
A nyertes pályázók 2005-ben
ingyenes szállást, illetve vidéki kutatóhely esetén havonta maximum 50 ezer
forint - kizárólag számlával igazolt - szállásköltség-térítést
a senior ösztöndíjasok havi 85 000 forint ösztöndíjat
a junior ösztöndíjasok havi 65 000 forint ösztöndíjat kapnak.
Az ösztöndíjasok ezen felül semmilyen külön utazási, bérlet-, xerox- stb.
költségtérítésben sem részesülnek.
 Az ösztöndíjas idő meghosszabbítására nincs lehetőség.
A magyarországi konferencia-részvételi támogatás maximális összege 80 000
ezer forint.
Ez a konferencia-támogatás felhasználható útiköltségre, a részvételi díj
egészének vagy egy részének fedezésére, illetve napidíjra a konferencia
időtartama alatt (3000 Ft/nap összeghatárig), továbbá a szállásköltség
egészének vagy egy részének térítésére. A kért támogatás felhasználását a
pályázatban részletezni kell.
A kuratórium döntésével szemben semmilyen fellebbezésre nincs lehetőség, de
új pályázatot lehet benyújtani!
A pályázati kiírás és az űrlapok beszerezhetőek a Domus-irodában 1146 Bp.,
Abonyi u. 10. Telefon fax.: 36-1-343-1079. E-mail: varga at mpk.ph.hu
A pályázati kiírás, a mellékletek és az űrlapok letölthetőek a Domus
honlapjáról www.domus.mtaki.hu, a Magyar Tudományos Akadémia www.mta.hu
honlapján szereplő Domus-oldalról, az Oktatási Minisztérium (www.om.hu
honlapjáról), az MTA Kisebbségkutató Intézetének honlapjáról
(www.mtaki.hu), valamint az Agora irodahálózat honlapjáról
(www.agorairoda.net). A pályázati kiírás megjelenik az Akadémiai
Értesítőben. Beszerezhető a dunaszerdahelyi Gramma Kutatócsoportnál, a
beregszászi Limes Intézetben, az EME kolozsvári és regionális irodáiban, a
Vajdasági Magyarságkutató Tudományos Társaság szabadkai központjában,
illetve a Jugoszláviai Magyar Tudományos Társaság újvidéki irodájában.
A pályázatokat a Domus Iroda címére kérjük eljuttatni:
DOMUS HUNGARICA
1146 Budapest, Abonyi u. 10.
A mostani pályázati kiírásra benyújtandó pályázatok beérkezési határideje:
2004. szeptember 15.
Kizárólag postán, ajánlott küldeményként feladott pályázatokat fogadunk el.
Pályázni csak időben beküldött és teljes pályázati anyaggal lehet. A
határidőn túl vagy hiányosan beérkező pályázatokat nem tudjuk figyelembe
venni, de a pályázó kérésére a következő kuratóriumi ülés elé kerülnek.
A Domus  a beérkezett pályázatokat regisztrálja, és a pályázóknak
visszaigazolást küld!
A pályázattal kapcsolatosan a következő budapesti számokon lehet
érdeklődni:
Telefon: (0036-1) 343-1079, (0036-1) 321-0579
E-posta: erika.varga at mpk.ph.hu
* A Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságához a Domus Hungarica
keretein belül lehetőség van pályázati alapon a határon túli magyar
tudományossággal kapcsolatos, az Akadémia célkitűzéseinek megfelelő kisebb
rendezvényekre történő pénzbeli támogatások elnyerésére. A pályázatokat
közvetlenül a Domus Kuratórium elnökéhez kell eljuttatni.
(berenyi at moon.atomki.hu)
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról