[Pályázatok] Hátrányos helyzetű településeken előállított tájjellegű termékek helyi fesztiválokon, vásárokon és hagyományőrző rendezvényeken való széles körű megismertetése és népszerűsítése (Élhetőbb faluért program)

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Júl. 22., Cs, 09:17:27 CEST


Témakör: Szociális munka

Cím: Hátrányos helyzetű településeken előállított tájjellegű termékek helyi
fesztiválokon, vásárokon és hagyományőrző rendezvényeken való széles körű
megismertetése és népszerűsítése (Élhetőbb faluért program)
Kiíró: Esélyegyenlőségi Kormányhivatal
Határidő: 2004. 08. 06.
Pályázhat: gazdasági társaságok, települési önkormányzatok, önkormányzati
társulások
-------------------------
Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal pályázatot hirdet az "Élhetőbb faluért"
programhoz tartozó, hátrányos helyzetű településeken előállított tájjellegű
termékek helyi fesztiválokon, vásárokon és hagyományőrző rendezvényeken
való széles körű megismertetésére és népszerűsítésére
I. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken előállított
termékek helyi fesztiválokon, vásárokon és hagyományőrző rendezvényeken
való széles körű megismertetésével és népszerűsítésével hozzájáruljon az
egyes térségek egyedi jellemzőiben rejlő lehetőségek kibontakozásához, a
kis- és középvállalkozások fellendítéséhez és a vidéki turizmus
megélénküléséhez.
II. A pályázat tartalma
Pályázni az "Élhetőbb faluért" programhoz tartozó kistérségekre jellemző,
helyi előállítású termékek (mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, kézműves
termékek) bemutatása és népszerűsítése céljából rendezett fesztiválok,
vásárok és hagyományőrző rendezvények megszervezésére és lebonyolítására
lehet.
III. A pályázók köre
Pályázatot a programhoz tartozó kistérségekre jellemző termékek
előállításával foglalkozó gazdasági társaságok és az "Élhetőbb faluért"
programhoz tartozó települési önkormányzatok, vagy önkormányzati társulások
együttesen nyújthatnak be. A rendezvény lebonyolítója, így a támogatás
igénylője - nyertes pályázat esetén a támogatás felhasználója - bármelyik
fél (akár a gazdasági társaság, akár az önkormányzat) lehet. A pályázóknak
a Pályázati Dossziéban kell megnevezniük azt a felet, aki/ amely a
rendezvény lebonyolítójaként a támogatást igényli.
Nem nyújtható támogatás:
a. csőd-, vagy felszámolási eljárás, illetőleg végelszámolás alatt álló
szervezetnek,
b. annak a személynek vagy szervezetnek a részére, akinek vagy amelynek
lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható
köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett;
c. annak a személynek vagy szervezetnek a részére, aki vagy amely a
tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.
IV. A pályázat benyújtásának feltételei
a. Az önkormányzatok igazolják, hogy a rendezvényen bemutatásra kerülő
termékek a kistérségükre jellemzők, és előállításuk a kistérségben
történik.
b. A rendezvény a környékbeli rendezvények időpontjával összehangolva
valósuljon meg.
c. A rendezvény vonzáskörzete lehetőleg regionális szintű, de legalább
kistérségi szintű legyen.
d. A rendezvény az "Élhetőbb faluért" programhoz tartozó településen
valósuljon meg. (A települések listája innen tölthető le.)
e. A támogatott rendezvény 2004. október 31-ig valósuljon meg.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a
rendezvényeket hagyományos népi mesterségek bemutatójával, a helyi
hagyományokhoz kötődő kulturális programokkal teszik gazdagabbá.
V.   A támogatás formája és összege
A pályázható összeg vissza nem térítendő támogatás. A pályázati keret 30
millió forint, melyből az egy pályázó által igényelhető támogatás összege
maximum 3 millió forint lehet. A pályázat önrész biztosítása nélkül is
beadható. Támogatás csak abban az esetben igényelhető a fejlesztési
költségeket terhelő ÁFA-hoz is, ha a támogatottnak a támogatásból
finanszírozott beszerzéshez kapcsolódóan ÁFA visszaigénylési joga nincs.
Elszámolható költségek
A rendezvény megszervezésével és a rendezvény népszerűsítését célzó
marketingtevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségek, kivéve:
- szállás,
- reprezentációs költségek,
- a támogatást igénylő gazdasági társaság, vagy önkormányzat, vagy
önkormányzati társulás alkalmazásában lévő személyek bérköltsége.
A rendezvény összköltségében csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek
elengedhetetlenül szükségesek a program megvalósításához, megfelelnek a
költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan
elfogadott mértéket. A költségeket számlákkal, pénzügyi bizonylatokkal kell
azonosítani és igazolni.
A támogatás folyósítása teljesítésigazolás után - utólagos finanszírozással
- történhet a Támogatási Szerződésben meghatározott módon.
A támogatással történő elszámolás a 6/2004. (VI. 2.) TNM rendelet előírásai
szerint történik.
VI. A pályázat tartalmi és formai követelményei
Érvényesnek csak az a pályázat tekinthető, amely a Pályázati Dossziéban
található összes adatlapot, nyilatkozatot és az ott megnevezett
igazolásokat, mellékleteket - hiánytalanul, és pontosan kitöltve - a
megadott sorrendben tartalmazza.
VII. A pályázat benyújtásának előírásai
A pályázatot nyomtatott formában 1 eredeti és azzal mindenben megegyező 5
másolati példányban kell benyújtani. A másolati példányok első oldalának
jobb felső sarkában a "MÁSOLAT" szót fel kell tűntetni. Az eredeti
nyomtatott példányhoz a pályázatot 2 darab 3,5"-es hajlékonylemezen is
csatolni kell.
A pályázati dossziéban található űrlapok mindegyikét pontos adatokkal,
hiánytalanul kell kitölteni.
Az eredeti pályázat mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is) a
pályázónak hivatalos aláírással kell ellátnia.
A pályázat minden példányát, példányonként összefűzve, lezárt borítékban
kell benyújtani, feltüntetve a pályázó nevét és címét, valamint a "Pályázat
hátrányos helyzetű településeken előállított tájjellegű termékek
megismertetésére és népszerűsítésére" feliratot.
A pályázatot lezárt csomagban postai úton, tértivevénnyel kell feladni,
legkésőbb 2004. augusztus 6-án éjfélig (postabélyegző dátuma) az alábbi
címre:
ESÉLYEGYENLŐSÉGI KORMÁNYHIVATAL
HÁLÓZAT- ÉS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG
1051 Budapest, Vigadó utca 6.
VIII. A pályázatok elbírálásának rendszere
A pályázatok bontását és formai megfelelésének ellenőrzését a Kiíró
(Esélyegyenlőségi Kormányhivatal) ellenőrzi.
A késve beküldött, a pályázati kiírásnak nem megfelelő, hiányosan
benyújtott, illetve a formailag nem megfelelő pályázati kérelmek nem
kerülnek tartalmi értékelésre.
Formailag hibásnak minősül az a pályázati kérelem, amely
- nincs összefűzve,
- nincs benyújtva a megfelelő példányszámban,
- a megfelelő helyeken hivatalosan aláírva,
- a beküldött csomag/borítékok a pályázó hibájából nem kerültek lezárásra.
Formailag és tartalmilag hibásnak minősül az a pályázati kérelem,
amely(nek)
- nem tartalmazza a kötelező pályázati űrlapokat és mellékleteket,
- pályázati adatlapjai hiányosan vannak kitöltve.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal (a továbbiakban: EKH) a pályázatok
értékelésével eseti Bíráló Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) bíz meg.
A Bizottság szakértői vélemény figyelembevételével értékeli a pályázatokat,
és javaslatot tesz a döntéshozó (EKH elnöke) felé a támogatások
odaítélésére. A Bizottságnak joga van az igényelttől eltérő, csökkentett
támogatási összeget javasolni, vagy kerethiány miatt a pályázatot
elutasítani.
A döntéshozó a döntése megalapozásához további információkat kérhet a
pályázótól.
A döntéshozó a támogatásról, annak összegéről a beküldési határidőt követő
15 napon belül dönt. A döntést követő 8 napon belül valamennyi pályázó
írásban, postai úton értesítést kap. A nyertes pályázókkal
(Kedvezményezettek) az EKH Támogatási Szerződést köt. A szerződéskötéshez
szükséges igazolásokat a Kedvezményezetteknek a támogatásról szóló
értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül be kell nyújtaniuk az
EKH-nak. A támogatottak listáját az EKH honlapján megjelenteti.
A támogatás kifizetésének, felhasználásának és elszámolásának szabályait az
EKH és a Kedvezményezett által kötendő Támogatási Szerződés és annak
mellékletei rögzítik.
IX. A pályázattal kapcsolatos további információk
A Pályázati Dosszié letölthető az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal
honlapjáról, illetve beszerezhető az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal
Hálózat- és Térségfejlesztési Igazgatóságának titkárságán.
X. Alkalmazandó jogszabályok
6/2004. (VI. 2.) TNM rendelet és az abban hivatkozott rendeletek
XI. Információ kérhető
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal
Hálózat- és Térségfejlesztési Igazgatóság
Telefon: (06-1) 235- 4450
Fax: (06-1) 235 - 4526
E-mail: tancsics.zita at meh.hu
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról