[Pályázatok] A hazai roma mikro, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Júl. 5., H, 15:45:43 CEST


Témakör: Cigány misszió

Cím: A hazai roma mikro, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit javító
fejlesztések és beruházások támogatása
Kiíró: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Határidő: 2004. 09. 30.
Pályázhat: Pályázhatnak a magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok
alapján belföldinek minősülő: gazdasági társaságok (közös vállalat, a
korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság,
betéti társaság); szövetkezetek; egyéni vállalkozók.
-------------------------
Pályázati felhívás a hazai roma mikro, kis- és középvállalkozások piaci
esélyeit javító fejlesztések és beruházások támogatására (Kódszám:
SZVP-2004-R)
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot hirdet a hazai roma
mikro, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és
beruházások támogatására a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból.
I. A támogatás célja
A pályázati konstrukció a hazai roma mikro- és kisvállalkozások piaci
esélyeit javító fejlesztések és beruházások támogatása a célja, különös
tekintettel gépek, berendezések és haszongépjárművek beszerzése, már működő
vállalkozások tekintetében.
II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:
200 millió Ft.
III. A támogatott pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 70-80 db.
IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)
Pályázhatnak a magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján
belföldinek minősülő:
- gazdasági társaságok (közös vállalat, a korlátolt felelősségű társaság,
részvénytársaság, közkereseti társaság, betéti társaság),
- szövetkezetek,
- egyéni vállalkozók,
amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
a) összes foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb,
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió forint vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 500 millió forint
c) továbbá abban az állam, az önkormányzat vagy nagyvállalkozások tulajdoni
részesedése közvetlenül, vagy közvetve - tőke vagy szavazati jog alapján -
külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25%-ot. Ezt a korlátozást nem
kell alkalmazni abban az esetben, ha a vállalkozás tulajdonosai olyan
intézményi befektetők (intézményi befektető: a bank, a szakosított
hitelintézet, a befektetési társaság, a kockázati tőketársaság, a biztosító
részvénytársaság, a befektetési alap, a kockázati tőkealap, az önkéntes
kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár) amelyek nem
rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással.
Nagyvállalakozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
- összes foglalkoztatotti létszáma eléri a 250 főt vagy
- éves nettó árbevétele meghaladja a 4000 millió forintot, és
mérlegfőösszege meghaladja a 2700 millió forintot.
Az a) és b) pontban megjelölt mutatókat a jóváhagyott, utolsó éves
beszámoló vagy SZJA-bevallás alapján kell meghatározni. Amennyiben a
vállalkozás működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre
kell vetíteni.
A pályázónak rendelkeznie kell a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
és/vagy más országos, roma közösség érdekképviseletét ellátó társadalmi
szervezet ajánlásával. Az ajánlásnak tartalmaznia kell, hogy:
- a vállalkozás eddigi tevékenysége során hogyan járult hozzá a helyi roma
közösség gazdasági és társadalmi integrációjához,
- a vállalkozás foglalkoztatott-e korábban roma munkavállalókat
V. Támogatás formája
A támogatás formája: a pályázó működési támogatásának nem minősülő,
visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban:
vissza nem térítendő támogatás).
A pályázat keretében nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak
minősül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket az EK-Szerződés 87. és 88.
cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági csoportmentességi rendelet
tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból,
csekély összegű támogatási fogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma -
három év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő
forintösszeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a
szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, továbbá a támogatás nem
vehető igénybe a mezőgazdasági illetve halászati termékek előállításához,
tevékenységekhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek,
valamint az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatások
esetében.
VI. A támogatás mértéke
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: a projekt
elszámolható költségének 50%-a, de maximum 3 millió Ft.
Amennyiben a pályázó székhelye Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Somogy vagy
Hajdú-Bihar megyében található, és a projekt teljes mértékben a felsorolt
megyékben valósul meg, akkor a támogatás támogatható költségek legfeljebb
65%-a, de maximum 3 millió Ft lehet.
Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs
áfa visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a
projekt áfával növelt, bruttó összköltsége.
Ha a pályázó áfa visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának
alapja a projekt nettó összköltsége. A támogatásként megítélt összeg
tekintetében a pályázó áfa visszaigénylésre teljes körűen nem jogosult, az
így felmerülő vissza nem igényelhető áfa-összeg mint költség, a pályázót
terheli. (az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény. 38.
§-a alapján, melyet az áfa törvényt módosító 2003. évi XCI. törvény 86. §
tartalmaz.)
A gépbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell
megvalósulnia. Operatív lízing és haszonbérlet keretében történő
beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a vállalkozás pénzügyi
lízing keretében kívánja a gépet beszerezni, a beruházás megvalósítását két
éven belül, a pályázó vállalkozás tulajdonjogszerzésével be kell fejezni. A
támogatás csak a lízingcég részére fizetendő tőkerésze után igényelhető.
A döntéshozó indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel
is megállapíthatja, erről a pályázót tájékoztatja. Ha a pályázó a
csökkentett mértékű támogatás mellett is képes, és kész a fejlesztés
megvalósítására, erről köteles - az értesítés kézhez vételét követő 15
napon belül - írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelően
módosított üzleti és finanszírozási tervét az igényelt és az elnyert
támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl.
igazolt saját forrás, bankhitel). Az eljárás ezen második szakaszában
pályázati díjat nem kell fizetni.
A kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció keretei közt nincs
lehetőségük előleg igénybevételére.
A támogatás maximális összege csak akkor fizethető ki, ha a pályázó az
elszámolható költségeket igazoló számlákat a projekt megkezdését követő két
éven belül benyújtja a közreműködő szervezetnek. Mindazokra a számlákra,
amelyek e határidőn túl kerülnek benyújtásra, nem fizethető ki a támogatás
arányos része a pályázó résére. A pályázónak a támogatás elnyerésekor
vállalt kötelezettségei ez esetben is fennállnak.
VII. Kizáró okok
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére
- aki vagy amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt
áll;
- aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három
naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió
előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott
valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;
- akinek vagy amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy
adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
- amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven
belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy
munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság
megfizetésére kötelezett;
- akinek vagy amelynek az utolsó éves beszámoló alapján saját tőkéje
negatív volt, vagy annak a gazdálkodó szervezetnek a részére, amelynek a
számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke
(alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
- aki vagy amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon
kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per-
és igénymentes, illetőleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés
kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény
üzemeltetésének lehetőségét legalább a rendeletben előírt üzemeltetési
kötelezettség idejére;
- akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat
szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot
szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;
- aki vagy amely nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági
tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-05.02) teszi ki;
- aki vagy amely ezen pályázat (SZVP-2004-R) keretében már részesült
támogatásban. A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény
288-297. §-aiban meghatározott ellenőrzött társaság és a befolyással
rendelkező (kapcsolódó) vagy egy természetes személy, ill. közösen fellépő
természetes személyek tulajdonában lévő vállalkozások egy vállalkozásnak
minősülnek;
- akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi
előírásoknak nem felel meg;
- aki vagy amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges
szakhatósági engedélyekkel;
- akinek vagy amelynek a pályázatban szereplő projektje részvény- és/vagy
üzletrészvásárlást tartalmaz.
A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházásra nem
lehet igényelni. A beruházás megkezdésének kritériumait a Pályázati
Útmutató tartalmazza. A pályázat benyújtásának a pályázat - a pályázó által
igazolható - postai feladásának dátuma számít.
VIII. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek
a) Támogatható tevékenységek:
technológiai fejlesztéshez kapcsolódó beruházások
b) Elszámolható költségek beruházási típusú támogatás esetén
- műszaki gépek, berendezések beszerzése és/vagy
- ingatlan építése, bővítése, fejlesztése és/vagy
- haszongépjárművek vásárlása.
A haszongépjárművet: kizárólag a pályázó saját vállalkozási tevékenységének
kiszolgálása céljából történő munkaerő, eszköz, alapanyag, készáru
szállítására, valamin taxi személyszállításra lehet hasznosítani. Más cégek
részére történő bérfuvarozási tevékenység (TEÁOR 60,2) fejlesztése nem
támogatható, a taxi személyszállítás (TEÁOR 60.22) kivételével.
Jelen pályázat keretében a támogatott fejlesztésen felül a pályázatkészítés
számlával igazolt költségeire maximum 100 ezer forint támogatásban
részesülnek a nyertes pályázók.
c) Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:
- A támogatás kizárólag az a) és b) pontban meghatározott fejlesztésekhez
adható
- Támogatás csak új telephely létesítéséhez vagy meglévő telephely
bővítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez vagy a termékben, a
szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvető
változást hozó tevékenység megkezdéséhez (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy
korszerűsítés útján) nyújtható, így szinten tartó beruházás nem
finanszírozható.
- A támogatásban részesített fejlesztés a vállalkozás gazdasági
tevékenységét szolgálja.
- A beszerezni kívánt gépeknek meg kell felelniük a vonatkozó európai
irányelvek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek
követelményeinek. A gépeknek CE jelöléssel és/vagy gyártói megfelelőségi
nyilatkozattal (lásd 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének tanúsíttatásáról) kell rendelkezniük.
- Gépbeszerzés esetén támogatás kizárólag új gép vagy olyan használt gép
vásárlásához vehető igénybe, amely esetén a pályázó igazolni tudja, hogy a
használt gép 6 évnél nem idősebb. Haszongépjármű beszerzése esetén a
beszerezni kívánt gépjármű 4 évesnél nem lehet idősebb.
- Használt gép beszerzése esetén az eladónak nyilatkoznia kell a gép
eredetéről, valamint arról a tényről, hogy a gép a projektet megelőzően nem
került beszerzésre hazai vagy európai uniós támogatás igénybevételével. A
használt gép ára nem haladhatja meg a piaci értékét, valamint egy hasonló
új gép áránál alacsonyabbnak kell lennie. A használt gépnek a működéshez
szükséges műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a
vonatkozó előírásoknak és szabványoknak.
- A támogatott fejlesztés kizárólag olyan ingatlanon valósítható meg, ahol
biztosítható a rendeletben előírt (a projekt befejezésétől számított
legalább 5 évig tartó) fenntartási, működtetési idő. Az ingatlannak per és
igénymentesnek kell lennie, illetve bérelt ingatlan esetében a bérleti
szerződésnek kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással
megvalósuló beruházás legalább fenti ideig való üzemeltetési lehetőségét.
Nem adható fejlesztési támogatás:
- Mezőgazdasági fejlesztéshez
- Informatikai fejlesztésekhez
- Irodabútor/berendezés vásárlásához,
- saját előállítású gépekhez, vagy saját kivitelezésű építéshez
- Amennyiben a pályázó a 85/2004. (IV.19.) Korm. Rendelet szerinti érzékeny
ágazatban tevékenykedő vállalkozásnak minősül, a rendelet megfelelő
rendelkezéseit is figyelembe kell venni.
- A beruházást legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 2 hónapon
belül meg kell kezdeni, és a fejlesztésnek a megkezdéstől számított két
éven belül meg kell valósulnia.
- A projekt megtérülési idejével kapcsolatban nincs minimális elvárás.
- Ugyanazon projekthez támogatás egy előirányzatból csak egy alkalommal
ítélhető meg.
A pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő
kapacitásokat, szolgáltatásokat a támogatási szerződésben rögzített üzembe
helyezési (befejezési) időponttól számítva legalább 5 évig folyamatosan
fenntartja és működteti.
A projekt megvalósításához nyújtott támogatás esetén a szerződéskötésnek
nem feltétele, hogy a pályázó biztosítékkal rendelkezzen.
A kifizethető támogatás akkor sem haladhatja meg a támogatás maximális
értékét, ha az elszámolható költségek összege meghaladja a maximális
értéket. Ez esetben a pályázó választhatja meg a még be nem nyújtott
számlák alapján hogy mely elszámolható költségekhez vesz igénybe
támogatást.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Formanyomtatványon
nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem
változtatható. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően
hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére választ
adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri, a Pályázati Útmutatóban
rögzített összegű pályázati díjat kell fizetnie. A pályázati díjat a
Pályázati Útmutatóban megjelölt számlaszámra kell befizetni.
1. A pályázat benyújtása 2004. július 1-jétől 2004. szeptember 30-ig
lehetséges. A pályáztok benyújtása és elbírálása folyamatos.
2. A pályázatot 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat), valamint
elektronikusan 2 db floppy vagy 1 db compact disc (CD) lemezen zárt
csomagolásban ajánlott küldeményként, a következő címre kell beküldeni:
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program
Kódszám: SZVP-2004-R
1539 Budapest, Postafiók 684.
3. A Pályázati Adatlap/Formanyomtatvány és az Útmutató a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium internet honlapjáról (www.gkm.hu) letölthető.
4. A pályázatokkal kapcsolatban a következő kék számon kérhető
felvilágosítás:
06 40 630-530
5. A támogatási keret kimerülése esetén a pályázat kiírója hirdetményt tesz
közzé. A hirdetményben meghatározott határidőt követően benyújtott
pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
6. Több előirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes
előirányzatok szabályozásának, illetve az egyes felhívások által
meghatározott feltételeknek megfelelően, a szükséges formanyomtatványok,
mellékletek és példányszám szerint összeállított pályázati anyagokat
egyidejűleg és kizárólag azon előirányzat kezelőjéhez kell benyújtani,
amelytől a legmagasabb összegű támogatást kérik. Több azonos legmagasabb
összegű támogatási igény esetén az ezekkel érintett előirányzatok
bármelyikének kezelőjéhez benyújtható a pályázat.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a
Formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes
feltételt.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról