Csendes Percek május 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Május. 19., V, 05:37:01 CEST


            2013. május 19. vasárnap            

ApCsel 2,1-22.41-42.

 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt
az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami
lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak
mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle
nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy
szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok
közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt,
összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a
maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva
mondták: "Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e?
Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok,
médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és
Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában,
Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római
jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a
mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól." Álmélkodtak
mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: "Mi akar ez lenni?"
Mások azonban gúnyolódva mondták: "Édes bortól részegedtek meg."
 Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt
hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt
tudomásul, és figyeljetek szavaimra! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti
gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel
így prófétált:
 Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden
halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat
látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak,
 még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban
Lelkemből, és ők is prófétálnak.
 És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet
és füstfelleget.
 A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és
fenséges napja.
 Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
 Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust,
azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és
jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is
tudjátok."
 Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon
mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan
részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér
megtörésében és az imádkozásban.

            EGY MÁSFAJTA BEFEJEZÉS
            

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen... (ApCsel 2,1)

Néhány órával az utolsó vacsora után a tanítványok próbának voltak
kitéve - és elbuktak. Amikor a katonák jöttek, magára hagyták Jézust,
letagadták, hogy ismerik őt; és elbújtak, mialatt ő meghalt a kereszten.
Olyan gyávák voltak, hogy azt tették, amit valószínűleg mi is tettünk
volna, amit talán bárki tett volna, aki a józanész alapján cselekszik.
A történet ismerősnek tűnhetett a római időkben Izráelben élő emberek
számára. Mások is kinevezték magukat messiásnak, és kivégezték őket,
majd követőik szétszéledtek. De ebben az esetben a történetnek más a
vége. Most, akik elmenekültek, visszajöttek, hogy még hangosabban
hirdessék, mint akármikor, hogy a kivégzett ember valóban a Megváltó
volt. Valami mélységesen megváltoztatta őket azóta az éjszaka óta,
amikor cserbenhagyták vezetőjüket. Mi okozta ezt a változást? Látták a
feltámadott Urat!
Ezek az elbukott követők egymás között a megtisztelő helyekért
civakodtak, félreértették Jézust, és megpróbálták Jézust a könnyebb útra
csábítani. De a Szentlélek kiáradt ezekre a gyáva emberekre. És ezután
bátran beszéltek a jó hírről. A tanítványok egyházzá lettek. Ezt
nevezzük pünkösdnek.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, hálát adunk a húsvét üzenetéért. Tégy
bennünket kegyelmed bátor tanúivá. Ámen.

Isten ereje a gyávákat bátor bizonyságtevőkké tudja formálni.
Drew Sappington (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ EGYHÁZÉRT AZ EGÉSZ VILÁGON!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról