Csendes Percek november 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Nov. 23., P, 05:37:01 CET


           2012. november 23. péntek            

1Móz 45,1-28.

1 Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok
ember előtt, és felkiáltott: Küldjetek ki előlem mindenkit! Nem is
maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. 2
Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így
hallottak róla a fáraó házában is. 3 Majd ezt mondta József a
testvéreinek: Én vagyok József! Él-e még az én apám? De a testvérek nem
tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. 4 József ezt mondta
testvéreinek: Jöjjetek közelebb hozzám! Ők közelebb mentek. Ekkor így
szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! 5 De
most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide
eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben
maradjatok. 6 Mert már két esztendeje tart az éhínség a földön, és még
öt esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. 7 Isten küldött el engem
előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson
benneteket nagy szabadítással. 8 Tehát nem ti küldtetek ide, hanem
Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész
Egyiptom uralkodójává tett. 9 Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok
meg neki: Ezt üzeni a fiad, József: Isten egész Egyiptom urává tett
engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz! 10 Gósen földjén fogsz lakni, közel
leszel hozzám te, a fiaid és az unokáid, meg a juhaid, marháid és
mindened. 11 Én majd ellátlak itt, hiszen még öt évig tart az éhínség.
Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmid. 12 Saját
szemetekkel látjátok testvéremmel, Benjáminnal együtt, hogy én magam
beszélek hozzátok. 13 Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt
Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide
apámat! 14 Ekkor testvérének, Benjáminnak a nyakába borult, és sírt.
Benjámin is sírt a nyakába borulva. 15 Majd megcsókolta mindegyik
testvérét, és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele a testvérei.
16 A fáraó házában meghallották a hírt, hogy megjöttek József
testvérei. Tetszett ez a fáraónak és szolgáinak. 17 Ezt mondta a fáraó
Józsefnek: Mondd meg testvéreidnek: Ezt cselekedjétek: Rakjátok meg
állataitokat, eredjetek, menjetek el Kánaán földjére! 18 Azután vegyétek
magatokhoz apátokat, házatok népét, és jöjjetek hozzám; én pedig nektek
adom Egyiptom földjének a legjavát, és a legzsírosabb földön élhettek.
19 Parancsold meg nekik: Ezt cselekedjétek: Vigyetek magatokkal
szekereket Egyiptomból gyermekeitek és feleségeitek számára, hozzátok
magatokkal apátokat, és jöjjetek ide! 20 Ne sajnáljátok a holmitokat,
mert Egyiptom egész földjének a legjava lesz a tiétek! 21 Így
cselekedtek Izráel fiai. József adott nekik szekereket a fáraó parancsa
szerint, és adott nekik útravalót. 22 Mindegyiknek adott egy öltözet
ruhát, de Benjáminnak háromszáz ezüstöt és öt öltözet ruhát adott. 23
Apjának pedig ezt küldte: tíz szamarat, megrakva Egyiptom legjobb
termékeivel, és tíz szamárkancát, megrakva gabonával, kenyérrel és egyéb
élelemmel, útravalóul az apjának. 24 Így küldte el testvéreit, és azok
elmentek. De ezt mondta nekik: Ne civakodjatok az úton! 25 Azután
fölmentek Egyiptomból, és megérkeztek Kánaán földjére apjukhoz,
Jákóbhoz. 26 Megmondták neki, hogy József még él, és egész Egyiptom
fölött uralkodik. De Jákób szíve hideg maradt, nem hitt nekik. 27
Elbeszélték hát neki mindazt, amit nekik József beszélt. És amikor látta
a szekereket, amelyeket József küldött, hogy őt elvigyék, fölélénkült
apjuknak, Jákóbnak a lelke. 28 Ezt mondta Izráel: Ennyi elég! Csakhogy
él még József, a fiam! Megyek, hogy meglássam őt, mielőtt meghalok.

            A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ
            

Majd József megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Azután
elbeszélgettek vele a testvérei. (1Móz 45,15)

Amikor fölvettük a telefont, izgatottan hallottuk négyéves unokánk
hangját. Miután az iskola-előkészítőről beszélt, így folytatta:
"Kérdeznem kell tőletek valamit: Miért nem segített Isten József
testvéreinek, amikor éhesek voltak?" Régebben beszélgettünk Józsefről,
amikor unokánk nyári bibliaiskolába járt. Emlékezett, hogy a testvérek
erőszakkal elvették József tarka ruháját, és őt egy kútba dobták.
Azt válaszoltam, hogy Isten igenis segített József testvéreinek,
azáltal, hogy Józsefhez vezette őket. Mivel József a király
szolgálatában állt, ételt, és szállást tudott adni nekik. Mi több, Isten
segített Józsefnek, hogy megbocsásson a testvéreinek, jóllehet ők féltek
József haragjától.
Unokám elégedettnek tűnt a válasszal, át is adta a telefont az
anyukájának, aki elmesélte, hogy a gyerekek Józsefről beszélgettek aznap
hittanórán. Bármi is volt a kérdés oka, újra átéltem az örömöt, hogy
követhetjük Isten igéjét a Zsolt 78,4 szerint: "...nem titkoljuk el
fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit és
erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt".

Imádság: Köszönjük, Istenünk a lehetőségeket, hogy beszélhetünk rólad
gyermekeinkkel és unokáinkkal. Ámen.

Minden gyermeknek szüksége van felnőttekre, akik segítenek nekik Isten
útjairól tanulni.
Dan W. Moore (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ UNOKÁKAT NEVELŐ NAGYSZÜLŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról