Csendes Percek november 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Nov. 11., V, 05:37:02 CET


           2012. november 11. vasárnap           

Dán 1,1-7.17-21.

1 Jójákim júdai király uralkodásának harmadik évében eljött
Nebukadneccar, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. 2
Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát és az Isten háza
fölszerelésének egy részét; ő pedig elvitte a fölszerelést Sineár
földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárában
helyezte el. 3 A király meghagyta főudvarmesterének, Aspenaznak, hogy
válasszon ki Izráel fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi
származású 4 ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem
szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre,
megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi
palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok
írására és nyelvére is. 5 A király elrendelte, hogy adjanak nekik
mindennap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így
kellett őket nevelni három esztendeig, hogy azután a király szolgálatába
álljanak. 6 Voltak közöttük júdaiak is: Dániel, Hananjá, Mísáél és
Azarjá. 7 A főudvarmester ilyen neveket adott nekik: Dánielt
Baltazárnak, Hananját Sadraknak, Mísáélt Mésaknak, Azarját pedig
Abédnegónak nevezte el.
17 Ennek a négy ifjúnak megadta az Isten, hogy előrehaladjanak a
tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a
látomások és az álmok magyarázatához is. 18 Amikor eljött az az idő,
amelyről meghagyta a király, hogy vezessék őket eléje, a főudvarmester
bevezette őket Nebukadneccar elé. 19 A király elbeszélgetett velük, de
egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hananjá, Mísáél és
Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. 20 Akármit kérdezett
tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában tízszer okosabbaknak
találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is
maradt Dániel Círus király uralkodásának első évéig. 21 Ott is maradt
Dániel Círus király uralkodásának első évéig.

            SZOLGÁLAT A FOGSÁGBAN
            

Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy
körülményeim között elégedett legyek. (Fil 4,11)

Négy fiatalembert életük teljében elhurcolnak a hazájukból egy idegen,
pogány királyságba. Nemcsak nemesi vér folyik az ereikben, de
intelligenciának és bölcsességnek sincsenek híján. Dániel, az egyik
fiatalember rendelkezik az álmok és látomások megfejtésének
képességével. S ebből a részből nyilvánvaló, hogy ez a képessége
Istentől való.
Csodás módon a fiatalemberek a király szolgálatába kerültek, és ott is
maradtak Nebukadneccar egész uralkodása idején. Dániel könyvéből tudjuk,
hogy ezek a fiatalemberek hűségesek maradtak az imádságban és az
istentiszteletben. A pogány király fennhatósága alatt is Istent
szolgálták, még az oroszlánok vagy a tűz fenyegetése mellett is.
Hányszor kívánjuk, bárcsak mások lennének a körülményeink? Talán azt
gondoljuk, más munkával, más státusszal, más országban vagy más
egyházban eredményesebbek lennénk. Ideális helyzetről álmodunk, amelyben
tökéletesen szolgálhatnánk Istent. De ezeknek a fiatal férfiaknak a
példája, akik nem tudtak mást tenni, mint Istenre várni, azt tanítja
nekünk, hogy szolgáljunk legjobb képességeink szerint, bárhol, bármilyen
körülmények között is vagyunk. Ha engedelmes szolgák vagyunk, Isten
bárhol használhat az ő céljaira - még rabságban is.

Imádság: Drága Istenünk, segíts túllátnunk körülményeinken, hogy
többféle módon is szolgálhassunk téged. Ámen.

Isten bárhol tud használni - még a fogságban is.
Noelle Carle (Maine, USA)

IMÁDKOZZUNK A HITÜK MIATT BEBÖRTÖNZÖTTEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról