Csendes Percek november 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Nov. 1., Cs, 05:37:01 CET


           2012. november 1. csütörtök           

Zsid 11,1-40.

1 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok
létéről való meggyőződés. 2 Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől
jó tanúbizonyságot a régiek. 3 Hit által értjük meg, hogy a világokat
Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. 4 Hit
által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal
nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett
áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. 5
Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták
meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban
bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. 6 Hit nélkül pedig
senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak
hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. 7 Hit
által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak
láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe
megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság
örökösévé lett. 8 Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott,
hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És
elindult, nem tudva, hova megy. 9 Hit által költözött át az ígéret
földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal,
ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. 10 Mert várta azt a várost,
amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. 11
Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha
már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. 12
Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhalttól származtak
olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger partján a föveny,
amely megszámlálhatatlan. 13 Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy
beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és
üdvözölték azokat és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a
földön. 14 Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát
keresnek. 15 És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek,
lett volna alkalmuk visszatérni. 16 Így azonban jobb után vágyakoztak,
mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek
nevezzék, mert számukra várost készített. 17 Hit által ajánlotta fel
Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte
áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, 18 akinek megmondatott: "Aki
Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni". 19 Azt tartotta
ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért
vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. 20 Hit által
áldotta meg Izsák is az eljövendő dolgokra nézve Jákóbot és Ézsaut. 21
Hit által áldotta meg a haldokló József mindegyik fiát, és botja végére
hajolva imádkozott. 22 Hit által gondolt József élete végén Izráel
fiainak kivonulására, és rendelkezett teteme felől. 23 Hit által
rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei, mert látták,
hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. 24 Hit által
tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. 25
Mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a
bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, 26 mivel nagyobb gazdagságnak
tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a
megjutalmazásra tekintett. 27 Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a
király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. 28
Hit által rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a
pusztító ne érintse elsőszülötteiket. 29 Hit által keltek át a
Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak
is megpróbálták, elmerültek. 30 Hit által omlottak le Jerikó kőfalai,
miután körüljárták azokat hét napon át. 31 Hit által nem veszett el az
engedetlenekkel együtt Ráháb, a parázna nő, amikor a kémeket békességgel
befogadta. 32 És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék
Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a
prófétákról. 33 Ezek hit által országokat győztek le, igazságot
szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, 34
tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek
fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. 35
Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont
megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb
feltámadásban legyen részük. 36 Mások megszégyenítések és
megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is.
37 Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket;
juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve,
sínylődve azok, 38 akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban
és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. 39 És mindezeken,
noha hit által elnyerték az Írás jó bizonyságát, nem teljesült be az
ígéret, 40 mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt
akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.

              AZ ÉN HŐSÖM
               

Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a
prófétákról... Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan
intézte a sorsát az Úr. (Jak 5,10-11)

A fenti igeszakasz arra bátorít, hogy vegyünk példát hívő
testvéreinkről. A Krisztus testében való növekedés egyik öröme és ereje
abban áll, hogy hivő testvéreinkkel közösségben lehetünk. Mindannyian
meg tudunk nevezni olyan embereket, akik előttünk jártak, inspiráltak és
bátorítottak minket a hitélet útján.
Az egyik ilyen hősöm lelkészcsaládban nőtt fel. A hite meghatározta
erkölcsi és lelki életét a közép- és főiskolai évei alatt. Egy
elkötelezett hívő fiatalemberhez ment férjhez. Élete teljesen felhőtlen
volt, amíg az egyik napon tanári munkájából hazafelé autózva, egy piros
lámpánál keresztülrohanó autó neki nem hajtott. Súlyos agysérülést
szenvedett, és kómába esett. A kórházi kezelések hosszú hónapjai után
most élete nagy részét kerekesszékben tölti. Lehetetlent nem ismerő
módon nevelik férjével együtt két gyermeküket. Továbbra is eljár a
kezelésekre, részt vesz a családi kirándulásokon, és a legjobb barát.
Ő a lányom, Shevon, akinek ez a kedvenc mondása: "A hit a dolgokat
megvalósíthatóvá teszi, nem pedig könnyűvé." Köszönöm Istennek, hogy
megáldotta Shevont, és azokat a hősöket, akik példájukkal lelkesítenek
minket.

Imádság: Urunk, köszönjük a hithősöket. Szeretnénk arra törekedni, hogy
mi is azok lehessünk mások számára. Ámen.

A hit nem azt jelenti, hogy tökéletes életünk van, hanem hogy ismerjük
a tökéletes Istent.
Dan Johnson (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK A SÚLYOS SÉRÜLÉSEKBŐL LÁBADOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról