Csendes Percek március 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Már. 6., V, 03:41:01 CET


           2011. március 6. vasárnap            

Lk 15,11-32.

11 Azután így folytatta Jézus: "Egy embernek volt két fia. 12 A
fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső
részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. 13 Néhány nap múlva a
fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és
ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. 14
Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy
nélkülözni kezdett. 15 Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek
egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. 16
Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a
disznók ettek, de senki sem adott neki." 17 "Ekkor magába szállt és ezt
mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt
éhen halok! 18 Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám,
vétkeztem az ég ellen és teellened. 19 Nem vagyok többé méltó arra,
hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy.
20 És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja
meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta
őt. 21 A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és
teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. 22 Az apa
viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és
adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! 23 Azután
hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, 24 mert
ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És
vigadozni kezdtek." 25 "Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor
hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. 26
Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. 27
Mire a szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta a
hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. 28 Ekkor az
megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. 29
Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok
neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még
egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. 30 Amikor pedig
megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat,
levágattad neki a hízott borjút. 31 Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te
mindig velem vagy, és mindenem a tied. 32 Vigadnod és örülnöd kellene,
hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és
megtaláltatott."

               TISZTA LAP
               

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme:
új jött létre. (2Kor 5,17)

Egyik kollégám elmesélte egy álmát, amelyben megértette Isten
megbocsátását. Álmában azt mondta Istennek, hogy nagyon szeretné, ha
minden elkövetett bűnére bocsánatot kapna. Isten azt kérte tőle, írja
fel vétkeinek listáját egy táblára. Elkezdte írni a listát, azokkal
indítva, amelyeket "kis bűnöknek" tartott. Meglepetésére, amilyen
gyorsan írta, Isten olyan gyorsan letörölte a szavakat. Elcsodálkozva
ezen, kíváncsi volt, mi fog történni, amikor a "nagy bűnökre" kerül
sor. Folytatta azokkal, amelyeket komolyabb bűnöknek vélt. Szinte el
sem akarta hinni, amikor ugyanazt a gyors letörlést látta. Bármit is
írt, Isten habozás nélkül letörölte.
Álmából felébredve eszébe jutott a fenti bibliavers az új teremtésről
és Isten szeretetéről, ami olyan, mint a tékozló fiú atyjának
szeretete. A barátom vallja, hogy Isten elfogad minket, és eltörli
vétkeinket úgy, ahogy álmában látta.
Megbánhatjuk minden helytelen cselekedetünket és bűnünket, a "kicsiket
és a nagyokat" is, bocsánatot kérve rájuk, és Isten nemcsak
megbocsátja, de el is törli azokat, mintha nem is léteztek volna.
Tisztára törölt táblánkkal, új teremtéssé lettünk.

Imádság: Add, hogy készek legyünk hozzád jönni Urunk, mert te
elfogadsz. Tékozló fiúként jövünk, Urunk, bocsáss meg, tarts meg
szeretetedben, most és mindörökké. Ámen.

Isten megígérte, hogy nem emlékezik meg bűneinkről.
William Louis Dike (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÚGY ÉRZIK, HOGY A MÚLT BŰNEI FOGVA TARTJÁK
ŐKET!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról