Csendes Percek október 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Okt. 14., Sze, 03:41:02 CEST


            2009. október 14. szerda            

ApCsel 12,1-19.

1 Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet
egyes tagjaival. 2 Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette.
3 Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy
elfogatta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak.
4 Miután elfogatta Pétert, börtönbe vetette, és átadta négy, egyenként
négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páskaünnep után
akarta őt a nép elé vezettetni. 5 Pétert tehát a börtönben őrizték, a
gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.
6 Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter
- két bilinccsel megkötözve - két katona között aludt, az ajtó előtt
pedig őrök őrizték a börtönt. 7 És íme, az Úr angyala odalépett hozzá,
és világosság támadt a cellában; oldalát meglökve felébresztette
Pétert, és így szólt hozzá: "Kelj fel gyorsan!" Erre lehulltak a
bilincsek Péter kezéről. 8 Ezt mondta neki az angyal: "Övezd fel
magadat, és kösd fel sarudat!" Péter megtette. Az angyal pedig ezt
mondta neki: "Vedd fel a felsőruhádat, és kövess engem!" 9 Ekkor
kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal
cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. 10 Amikor átmentek az
első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a
városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta,
végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. 11
Ekkor Péter magához tért, és így szólt: "Most tudom igazán, hogy az Úr
elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és
mindabból, amit a zsidó nép várt." 12 Amikor feleszmélt, elment Mária
házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt
sokan egybegyűlve imádkoztak. 13 Amikor megzörgette a bejárati ajtót,
odament egy Rodé nevű szolgálóleány, hogy megtudja: Ki az? 14 Amikor
megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem
beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. 15 De azok azt
mondták: "Elment az eszed!" Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok
erre így szóltak: "Az ő angyala az!" 16 Péter azonban tovább zörgetett.
Amikor pedig kaput nyitottak, és meglátták őt, elámultak. 17 Akkor
intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan
vezette ki az Úr a börtönből, és így szólt: "Mondjátok el ezeket
Jakabnak és a testvéreknek !" Azután kiment, és más helyre távozott. 18
Amikor megvirradt, nem csekély riadalom támadt a katonák között, hogy
vajon mi történt Péterrel. 19 Heródes pedig kerestette őt, és amikor
nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolta, hogy vessék
börtönbe őket. Aztán lement Júdeából Cézáreába, és ott tartózkodott.

            ISTEN MEG TUDJA TENNI!
            

Van-e valami lehetetlen az Úr számára? (1Móz 18,14)

Ma reggel az ApCsel 12,1-19-et olvastam, Péter bebörtönzéséről és az Úr
angyala általi megmeneküléséről. Olvasás közben Isten két részletre
hívta fel a figyelmemet: a hívők imájára Péterért, és arra, hogyan
fogadták Isten imáikra adott válaszát.
Az 5. versben azt olvassuk, hogy a gyülekezet folyamatosan imádkozott
Péterért. Imáik tartalmát nem ismerjük, de a hívek kétségkívül Péter
kiszabadulásáért imádkoztak. Mikor Péter az ajtajukhoz ért, és Rodé
tájékoztatta erről őket, válaszuk a hitetlenség volt. Mikor azonban
Rodé továbbra is erősködött, hogy Péter életben van, és az ajtó előtt
áll, a barátai azt hitték, hogy Péter angyala látogatta meg őket. Mikor
végül meglátták Pétert magát, elcsodálkoztak.
Ennek a szakasznak néhány eleme már-már komikus: a szolgáló elfelejti
kinyitni az ajtót, Péter ott áll és vár a küszöbön. Az Írás leleplez
valamit az emberi természetből. Jézus ezt mondja: "Mindazt, amit
imádságban hittel kértek, megkapjátok." (Mt 21,22) Hányszor imádkozunk
valamiért anélkül, hogy hinnénk, Isten képes megtenni, amit kérünk? Ám
a Biblia azt mondja: "Istennek minden lehetséges" (Mk 10,27).

Imádság: Istenünk, erősítsd hitünket, hogy bizalommal imádkozzunk, és
nyisd meg szemeinket, hogy meglássuk válaszodat. Jézus nevében. Ámen.

Az imára adott válasz néha ott van az orrunk előtt.
Janine A. Kuty (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK A HITÜK MIATT BÖRTÖNBE ZÁRTAKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról