Csendes Percek szeptember 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Sze. 12., Sze, 03:41:02 CEST


           2007. szeptember 12. szerda           

ApCsel 19,23-41.

23 Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt. 24
Mert egy ötvös, név szerint Demeter, ezüstből kis Artemisz-templomokat
készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. 25
Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló
foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk: "Férfiak, tudjátok, hogy ebből
a keresetből származik a mi jólétünk. 26 De látjátok, és halljátok,
hogy nemcsak Efezusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget
nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket
emberkéz alkot, azok nem istenek. 27 Nemcsak az a veszély fenyeget
azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy
istennőnek, Artemisznek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit
egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszteni
dicsőségét." 28 Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így
kiáltoztak: "Nagy az efezusi Artemisz!" 29 A zűrzavar kiterjedt az
egész városra. Majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztarkhoszt, Pál
útitársait, egy akarattal a színházba rohantak. 30 Pál is be akart
menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. 31 Néhány ázsiai
főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne
menjen el a színházba. 32 Ott pedig az egyik ezt, a másik azt
kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt
sem tudták, miért jöttek össze. 33 A tömegből a zsidók Sándort
állították az emelvényre, őt előre küldve, aki azután kezével intve
védőbeszédet akart mondani a népgyűlés előtt. 34 De amikor felismerték,
hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett
hallani mintegy két órán át: "Nagy az efezusi Artemisz!" 35 Végre a
város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt: "Efezusi
férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efezus városa a nagy
istennő, Artemisz templomának, és az ő égből leszállt képének az
őrizője? 36 Mivel tehát ezt senki nem vitathatja, nyugodjatok meg, és
ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot. 37 Mert idehoztátok
ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és nem is káromolják a mi
istennőnket. 38 Ha tehát Demeternek és a hozzá tartozó mestereknek
panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok, és vannak
helytartók, pereljenek ott egymással. 39 Ha pedig ezenkívül van valami
kívánságotok, a törvényes népgyűlésen azt is el lehet intézni. 40 Mert
így is az a veszély fenyeget minket, hogy lázadással vádolnak a mai nap
miatt; nincs ugyanis semmiféle oka, amellyel meg tudnánk magyarázni ezt
a csődületet." Ezeket mondva feloszlatta a gyűlést.

             A LEGJOBB ÚTIKÖNYV
             

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsolt 119,105)

Néhány évvel ezelőtt férjemmel és egy útitársunkkal felkerestük Efezus
romjait Törökországban. Az ősi terület felfedezése közben az Artemis
istennőnek emelt templommaradványokhoz értünk. Leültünk a régi
színházban, az egykori népgyűlések helyszínén. Szokásunk szerint
különböző útikalauzokból olvastunk fel, és összehasonítottuk azok
tartalmát. A férjem a magunkkal hozott útikönyvből olvasta fel a
vonatkozó részt, majd a barátunk a saját könyvéből. Ezután én
következtem.
Egy Pál nevű férfiről olvastam, aki közel 2000 évvel ezelőtt járt
Efezusban. Az efezusi ötvösök, akik megélhetésüket az Artemisz
bálványok készítéséből biztosították, dühösek lettek Pálra, mivel azt
hirdette, hogy "amiket emberkéz alkot, azok nem istenek." (ApCsel
19,26) Ha tehát a nép elfordulna Artemisztől, ők elveszítenék
keresetüket. Haragjukban lázongást szítottak. A lakosság ugyanabban a
színházban gyűlt össze, ahol most ültünk. Befejeztem a történetet, és
útitársunk megszólalt: "Ez rendkívül érdekes volt. Melyik útikönyvből
való?"
"A legkitűnőbből" - válaszoltam, és átnyújtottam a Bibliámat. A Biblia,
mint egy útikönyv útbaigazít minket, és segít elkerülni a kelepcéket.
De az útbaigazítás mellett az Isten szava teljes bizalomra és hitre
méltó.

Imádság: Istenünk, köszönjük Igédet és a belőle utunkra áradó fényt.
Vezess bennünket naponta a te ösvényeden. Ámen.

A Biblia üzenete kiállja az idők próbáját.
Melanie Rook Welfing (Dél-Holland, Hollandia)

IMÁDKOZZUNK AZ ÉLETÜK CÉLJÁT KERESŐ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról