Csendes Percek november 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 11., V, 03:41:01 CET


           2007. november 11. vasárnap           

Róm 5,6-18.

6 Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus
értünk, istentelenekért. 7 Hiszen még az igazért is aligha halna meg
valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. 8 Isten azonban
abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt
értünk, amikor bűnösök voltunk. 9 Ha tehát már most megigazított minket
az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. 10 Mert
ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten
önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább
üdvözíteni fog élete által. 11 Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az
Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a
megbékélés ajándékában.
12 Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a
halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki
vétkezett. 13 Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem
róható fel, ha nincs törvény. 14 Mégis úrrá lett a halál Ádámtól
Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő
pedig előképe az eljövendőnek. 15 De nem igaz az, hogy amilyen a vétek,
olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt
sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben
kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. 16 És az
sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember
bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a
kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. 17 Ha
pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által,
akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát,
még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. 18
Mármost, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá,
úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet
megigazulásává.

          ISTEN SZERETETÉVEL SZERETNI
           

Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? (Róm 8,35)

Teréz anya temetésén egy leprás, egy szellemi fogyatékos, és egy árva
gyermek tett felajánlást azok képviseletében, akiknek Teréz anya egész
életében szolgált. Teréz anya, Jézus szavait ("amikor megtettétek
ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek
meg" - Mt 25,40) olvasva, megértette az Úr akaratát: A szükségben
lévőre ne mint bűnözőre tekintsünk, akit meg kell büntetni, vagy el
kell kergetni, hanem mint Isten gyermekére. A szegények közt végzett
munkája során Teréz anya Isten szeretetének közvetítője volt. Nagyon
kevesen lennénk képesek olyan embereknek szentelni az életünket, akik
között Teréz anya szolgált.
A munkám során gyakran vádat kellett emelnem bűnözők ellen, és
indokolni a büntetés jogosságát. Érveltem büntetésért, bírságért,
börtönért, de azért sohasem, hogy egy bűnözőt fosszanak meg a
szeretettől. A szabadságot, pénzt, társadalmi státuszt elvehetjük
valakitől, de Isten szeretetét, amit gyermekeinek szeretetén keresztül
kifejez, soha nem vehetjük el.
Ha ilyen büntetést kértem volna, a bíróság jogosan ítélhette volna
kegyetlennek és szokatlannak. Ha Isten szeretni akar valakit, ki vagyok
én, hogy bárkitől elvegyem ezt a szeretetet?

Imádság: Istenünk, nyisd meg elménket igédre és szívünket szeretetedre,
hogy mindenkit szeretni tudjunk. Ámen.

Isten azt az embert is szereti, és azért is meghalt Jézus, akitől én
félek, vagy aki megvetek.
Frank Esposito (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK A TÁRSADALOM PEREMÉN LÉVŐ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról