Csendes Percek június 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jún. 9., Szo, 03:41:02 CEST


            2007. június 9. szombat            

Lk 15,11-32.

11 Azután így folytatta Jézus: "Egy embernek volt két fia. 12 A
fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső
részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. 13 Néhány nap múlva a
fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és
ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. 14
Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy
nélkülözni kezdett. 15 Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek
egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. 16
Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a
disznók ettek, de senki sem adott neki." 17 "Ekkor magába szállt és ezt
mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt
éhen halok! 18 Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám,
vétkeztem az ég ellen és teellened. 19 Nem vagyok többé méltó arra,
hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy.
20 És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja
meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta
őt. 21 A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és
teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. 22 Az apa
viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és
adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! 23 Azután
hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, 24 mert
ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És
vigadozni kezdtek." 25 "Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor
hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. 26
Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. 27
Mire a szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta a
hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. 28 Ekkor az
megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. 29
Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok
neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még
egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. 30 Amikor pedig
megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat,
levágattad neki a hízott borjút. 31 Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te
mindig velem vagy, és mindenem a tied. 32 Vigadnod és örülnöd kellene,
hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és
megtaláltatott."

              FORDULÓPONT
               

Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas
térre vitt engem. (Zsolt 118,5)

Nagyon féltem az orvos által javasolt kivizsgálástól. Egész életemben
azt mondogattam: "Nem akarok soha beteg lenni, és feleslegessé válni"
Most mindkettővel szembe kellett néznem.
Bár mindig is aktív voltam, a szolgálataim mögött egy Istentől távol
lévő, önmagában bízó ember lakozott. A körülmények hirtelen felszínre
hozták alkalmatlanságomat, és mély, szívből jövő vágyat éreztem az
Istenben való megújulásra.
A rendelő előtt állva, képtelen voltam elindulni a patológiai osztály
felé. A másik lehetőségem, ha a kijárat felé veszem az irányt, - de ez
csak ideiglenes megoldást jelentett volna. A valóság, hogy most
tulajdonképpen a halállal kell szembenéznem, teljesen lebénított.
Kétségbeesetten kiáltottam Istenhez, és könyörülő szeretetével erőt
adott a kivizsgáláshoz. Isten nem vetett meg az üres szolgálatom és
büszkeségem miatt, hanem pontosan akkor sietett segítségemre, amikor
szükségem volt rá.
Bár ezen a napon szembesültem egészségem megrokkanásával, Istennel
mégis egy új, igazán mély kapcsolatom kezdődött el. Isten valóságos
kincsesládát nyitott ki, amelyből áldások ezrei áradtak rám:
megbocsátás, béke, öröm, hűség, szeretet. Mindezek valósággal jelen
voltak életemben, miközben a megpróbáltatásokat kellett elszenvednem.

Imádság: Uram, köszönjük, hogy jelen vagy az életünkben, mellettünk
állsz, és ez mindenre elég nekünk. Ámen.

Isten munkálkodik bennünk, ha felismerjük: szükségünk van rá.
Heather Mumford (Nyugati-fok, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK AZ ÉLETRE SZÓLÓ VÁLTOZÁSOK ELŐTT ÁLLÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról