Csendes Percek április 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Ápr. 23., V, 03:41:00 CEST


           2006. április 23. vasárnap           

Ez 18,1-4. 19-32.

1 Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2 Hogy mondhattok ilyen közmondást
Izráel földjéről: Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle?!
3 Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy nem fogjátok
többé ezt a közmondást mondogatni Izráelben 4 Mert minden lélek az
enyém: az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek
kell meghalnia, aki vétkezik. 
19 Ti ezt mondjátok: Miért nem bűnhődik a fiú is az apa bűne miatt? Ez
a fiú törvény és igazság szerint él, minden rendelkezésemet megtartja
és teljesíti, ezért élni fog. 20 Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A
fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem bűnhődik fia bűne miatt.
Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt kapja,
amit bűnéért érdemel.# 21 De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé
vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság
szerint él: akkor élni fog, nem hal meg. 22 Azok a vétkek, amelyeket
elkövetett, nem maradnak emlékezetben. Azokért az igaz tettekért,
amelyeket véghezvitt, élni fog! 23 Hiszen nem kívánom én a bűnös ember
halálát - így szól az én Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy megtérjen
útjáról, és éljen 24 Ha pedig az igaz eltér az igazságtól, és álnokul
él, elköveti azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember
szokott, az ilyen éljen-e? Igaz tettei, amelyeket azelőtt véghezvitt,
nem maradnak emlékezetben. Hűtlenségéért, amelyre vetemedett, és
vétkéért, amelyet elkövetett, meg fog halni! 25 Ti azt mondjátok: Nem
következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izráel háza! Én nem vagyok
következetes? Inkább ti nem vagytok következetesek! 26 Ha az igaz eltér
az igazságtól, álnokul él, és meghal: azért hal meg, mert álnokul élt.
27 Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé bűnét, hanem törvény
és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. 28 Ha belátásra jut,
és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog, nem hal meg. 29 De
Izráel háza azt mondja: Nem következetes az Úr. Én nem vagyok
következetes, Izráel háza? Inkább ti nem vagytok következetesek! 30
Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izráel háza! - így
szól az én Uram, az ÚR. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor
nem fogtok elbukni bűneitek miatt. 31 Hagyjatok fel vétkeitekkel,
amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben!
Miért halnátok meg, Izráel háza? 32 Hiszen nem kívánom a halandó
halálát - így szól az én Uram, az ÚR -, térjetek hát meg és éljetek.

             A SZÜLŐK VÉTKEIÉRT
             

Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne
miatt, az apa sem bűnhődik a fia vétke miatt. Az igaz azt kapja, amit
igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel. (Ez
18,20)

Édesapám 1984-ben halt meg, elütötte egy busz. Két héttel később
nagybátyámat egy motor ütötte el. Legtöbb rokonom - az ószövetségi
zsidókhoz hasonlóan - arra a következtetésre jutott, hogy a szüleik
vétke miatt szenvedték el ezt a "büntetést". Rokonaim megszállottként
ismételgették a 2Móz 20,5-öt: "Mert én, az Úr féltőn szerető Isten
vagyok, megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és
negyedízig". Azt a részt már nem nézték, ami arról szól, hogy az Isten
irgalma és kegyelme sokkal tovább hatással van a következő
nemzedékekre, mint a bűn.
Ezékiel 18,2-3 megnyugtatja az embereket, hogy mindenki saját tetteiért
felelős. Az a mondás, hogy "az apák ettek egrest és a fiak foga vásott
el tőle" már érvényét veszítette Izráelben.
A keresztyének Isten irgalma, a hit és Isten szava által élnek. Nem
kell saját, vagy bárki más múltjának árnyékában lennünk. A Kálvárián
minden bűnünk a keresztre szegeztetett Jézussal. Mindenki, aki Jézusban
hisz és elfogadja Megváltójaként, örök életet kap, és nem kell a bűn
büntetésétől tartania.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy többé ne szüleink vagy saját bűneink
árnyékában éljünk. Add, hogy mindannyian felismerjük, Jézus a mi
Megváltónk és Üdvözítőnk. Ámen.

Isten megbocsátja vétkeinket, és megszabadít a büntetéstől.
Steef Sahetapy Engel (Jakarta, Indonézia)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK FÉLNEK ISTEN BÜNTETÉSÉTŐL!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról