Csendes Percek október 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Okt. 7., P, 03:41:01 CEST


            2005. október 7. péntek            

Zsolt 72.

1 Salamoné. Isten! Add törvényeidet a királynak, és igazságodat a
király fiának,
2 hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen a nyomorultakat.
3 Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot!
4 Szolgáltasson igazságot a nép nyomorultjainak, segítse meg a
szegényeket, de tiporja el az elnyomókat!
5 Éljen addig, míg nap és hold lesz, nemzedékről nemzedékre!
6 Mint amikor eső hull a rétre, és zápor áztatja meg a földet:
7 úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg
meg nem szűnik a hold.
8 Uralkodjék tengertől tengerig, és a folyamtól a föld széléig.
9 Hajtsanak térdet előtte a pusztalakók, nyalják a port ellenségei!
10 Tarsísnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és
Szeba királyai fizessenek adót!
11 Boruljon le előtte minden király, minden nép őt szolgálja!
12 Mert megmenti a segítséget kérő szegényt, és a nyomorultat, akinek
nincs segítője.
13 Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti.
14 Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a
vérük.
15 Éljen ő, és adjanak neki sábai aranyat, imádkozzanak érte szüntelen,
és áldják őt minden nap!
16 Legyen bőven gabona az országban, a hegyek tetején hullámzó kalászok
legyenek olyanok, mint a Libánon; virágozzanak a városok, mint földön a
fű!
17 Maradjon meg neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog! Nevével
mondjanak egymásra áldást; mondja őt boldognak minden nép!
18 Áldott az ÚRisten, Izráel Istene! Egyedül ő tud csodákat tenni!
19 Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész
földet! Ámen, ámen.
20 Itt végződnek Dávidnak, Isai fiának az imádságai.

              IGAZSÁGOS VEZETŐ              

Mert megmenti a segítséget kérő szegényt, és a nyomorultat, akinek
nincs segítője. (Zsolt 72,12)

Egyre mélyebb meggyőződésem, hogy Isten az olyan vezetőkben leli az
örömét, akik törődnek a társadalom peremére sodródott szűkölködőkkel.
Ezzel szemben azt látjuk, hogy egyes országokban jólét és gazdagság
van, másokban pedig súlyos nyomor. Ez bizony arra vall, hogy igazságos
és érző szívű vezetők és államférfiak, sajnos, alig akadnak.
Gondolom, ezért is imádkozik a zsoltáros olyan vezetőkért, akiknek
gondjuk van az elnyomottakra és a szegényekre, akik szánják a gyengét,
és kimentik őket az elnyomás és erőszak karmaiból. Az együttérző
vezetőkért való imádság azért tetszik az Úrnak, mert őáltaluk válik
láthatóvá Isten munkája a földön. Miként a zsoltáros mondja: "Egyedül ő
tud csodákat tenni!" (Zsolt 72,18)
Végül is, az igazságos vezetőt Jézus Krisztus testesíti meg. Az ő
országában béke és szeretet honol, ahol az igazság és a könyörület kéz
a kézben járnak. Ha gondunk van a körülöttünk élő rászorulókra, és
együttérző politikai vezetőkért imádkozunk, Isten országa valóságában
részesülünk, ami már most jelen van.

Imádság: Igazságos Istenünk, könyörgünk hozzád, erősítsd a gyengéket.
Adj vezetőinknek együttérző szívet, hogy védelmezzék a szegényt és
elnyomottat. Ámen.

Isten a gyengék iránt együttérző államférfiakat keresi.
Jon Kershner (New Jersey, USA)

IMÁDKOZZUNK A POLITIKAI VEZETŐKÉRT!
_____________________________

Könyvajánlat:

Werner Mücher: 1-2 Tesszalonikai levél magyarázata
  (A-5, 88 oldal, 600 Ft)

  Pál a második missziói útján kereste fel Tesszalonikát. Erről az
utazásról részletesen beszámol a Cselekedetek 15,35-20,38. Pál
Tróászból átutazott Macedóniába, amely Görögország északi részén
található, és akkoriban római tartomány volt, majd Filippin,
Amfipoliszon és Apollónián át továbbment Tesszalonikába. A Cselekedetek
17,1-15-ből megtudjuk, hogy Pál rövid ideig tartózkodott
Tesszalonikában, három szombaton hirdette nekik Isten Igéjét, miáltal
létrejött egy gyülekezetet. Számos ember hitre jutott, köztük sok
zsidó, istenfélő görög és nem kevés előkelő asszony (Csel 17,2-4).
A szerző előszava: "Azt szeretném, ha Pál apostol e két levelének
tanulmányozása során mind az olvasóban, mind eme sorok írójában élővé
válna az úr Jézus eljövetelének várása, és hogy világosabban
kirajzolódjanak az eljövendő események körvonalai. Keresztyén területen
is rettenetes csábítás korszakában élünk, ezért szükséges jól ismerni
Isten Igéjét. Ígéretünk van arra nézve, hogy Isten Igéje nem üresen fog
visszatérni: "Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér
oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi;
magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én Igém
is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem
véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem" (Ézs 55,10-11).
Ez az ígéret a mi számunkra is biztatást hordoz.
  Újra és újra boldog tudat, amikor azt olvassuk Isten régi korokban
élt embereinek könyveiben, hogy várják az úr Jézus eljövetelét, és hogy
ez a várakozás rányomja bélyegét az Úrral folytatott életükre és
szolgálatukra."

Evangéliumi kiadó
1066 Budapest, Ó utca 16.
rendeles at evangeliumikiado.hu
http://www.evangeliumikiado.hu/További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról