Csendes Percek szeptember 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Sze. 18., Szo, 04:00:01 CEST


        2004. szeptember 18. szombat

Azután így folytatta Jézus: "Egy embernek volt két fia. A 
fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a 
vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. 
Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, 
elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a 
vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután 
elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, 
úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött 
annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a 
földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott 
volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de 
senki sem adott neki." "Ekkor magába szállt és ezt mondta: 
Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt 
éhen halok! Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom 
neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok 
többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem 
olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment 
az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, 
megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. 
A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és 
teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak 
nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok 
ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a 
kezére, és sarut a lábára! Azután hozzátok a hízott borjút, 
és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam 
meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És 
vigadozni kezdtek." "Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és 
amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a 
táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi 
történik itt. Mire a szolga így felelt: A testvéred jött 
meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben 
visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart 
bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt 
mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, 
soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem 
még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. 
Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta 
el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban 
ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a 
tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred 
meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott."
Lk 15,11-32.

          MEGÚJULT ÉRTELEM

És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg 
értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten 
akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.
(Róm 12, 2)

Mi, értelemmel megajándékozott emberek, könnyen hozzászokunk 
ahhoz, hogy pusztán észérvekre támaszkodva hozzuk meg 
döntéseinket, melyeknek következménye lehet öröm, de 
szenvedés is. Lehet a saját erőnkben bízva élni, anélkül, 
hogy beismernénk, szükségünk van Istenre. Én is "a logika 
szerint" éltem sok-sok éven át, Istentől távol tartva magam. 
Azt gondoltam, hogy Istent követni nem logikus. De Krisztus 
addig "unszolt", míg átadtam neki magam. Mielőtt megismertem 
Krisztust, minden logikai képességemet bevetettem, hogy 
megoldást találjak a problémáimra. Miután megismertem őt, a 
problémáimat a lába elé tettem, és hittem, hogy ő ad 
megoldást. 
Ma már igyekszem megérteni, mi Isten akarata az életemben. 
Amint próbálok Krisztusnak engedelmeskedni, megtapasztalom 
Isten erejét és kegyelmét. Isten csak jót akar nekünk. 
Ahogyan a Róm 12-ben olvashatjuk, ha átadjuk magunkat 
Krisztusnak, az értelmünk megújul. Nem logikus, de ő a 
szívét és az értelmét adja nekünk. 

Imádság: Szentlélek, tudjuk, hogy te vagy a mi egyetlen 
biztos útmutatónk. Add, hogy megértsük akaratodat, és 
engedelmeskedjünk. Ámen.

Ha Krisztussal járunk, feltárul előttünk az a csodálatos 
élet, amit Isten nekünk szánt.
        Richard J. Simamora (Észak-Szumátra, Indonézia)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK A "LOGIKA" SZERINT ÉLNEK!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról